logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Doktoraty


Do dnia 30.09.2019 roku przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne były prowadzone przez Radę Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i zakańczane uchwałami Rady Wydziału.

Od 01.10.2019 roku przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne prowadzone są przez Rady Dyscyplin: Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki i zakańczane uchwałami odpowiednich Rad.

W przypadku, gdy w poniższym zestawieniu, podana jest wyłącznie data obrony rozprawy, oznacza to, że Rada Wydziału GGiIŚ lub Rada Dyscypliny podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony oraz przyznaniu stopnia doktora tego samego dnia, w którym odbyła się obrona.

Od 1. października 2020 roku dokumentacja dotycząca postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej dostępna jest na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej AGH.

 

2024

Analiza wpływu deformacji terenu górniczego na stan techniczny budynków murowanych metodami eksploracji danych i uczenia maszynowego (praca wyróżniona)
termin obrony: 06.03.2024 r.
uchwała RD ILGIT: 21.03.2024 r.
autor: mgr inż. Adrian Jędrzejczyk
promotor: dr hab. inż. Karol Firek prof. AGH

Wytężenie betonu natryskowego obudowy wstępnej tunelu w złożonych warunkach obciążeń
termin obrony: 21.03.2024 r.
uchwała RD ILGIT: 11.04.2024 r.
autor: mgr inż. Piotr Marcin Dybeł WILiGZ
promotor: dr hab. inż. Jerzy Cieślik prof. AGH

Badania nad optymalizacją pozyskania i przetworzenia danych z bezzałogowych statków latających do pomiaru obiektów liniowych
termin obrony: 11.04.2024 r.
uchwała RD ILGIT: 16.05.2024 r.
autor: mgr inż. Karolina Pargieła
promotor: dr hab. inż. Urszula Marmol prof. AGH

Wykrywanie azbestowo – cementowych pokryć dachowych metodami teledetekcyjnymi
termin obrony: 25.04.2024 r.
uchwała RD ILGIT: 16.05.2024 r.
autor: mgr inż. Judyta Książek
promotor: prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Głowienka

Optymalizacja procedur kontrolnych w systemie dopłat bezpośrednich do rolnictwa IACS
termin obrony: 27.06.2024 r.
uchwała RD ILGIT: 04.07.2024 r.
autor: mgr inż. Piotr Kramarczyk
promotor: dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH
2023

Aspekt czasu jako czynnik warunkujący wiarygodność atrybutów działki ewidencyjnej
termin obrony: 23.03.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 20.04.2023 r.
autor: mgr inż. Joanna Reczyńska-Kmiecik
promotor: dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH
promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik

Kryteria doboru metod statystycznych wykrywania obserwacji odstających na potrzeby analizy rynku nieruchomości
termin obrony: 30.03.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 20.04.2023 r.
autor: mgr inż. Beata Blak
promotor: dr hab. inż. Anna Barańska prof. AGH

Badanie przydatności cech teksturalnych w podpikselowej klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych
termin obrony: 03.08.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 14.09.2023 r.
autor: mgr inż. Katarzyna Kraj
promotor: prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Drzewiecki

Ocena przydatności geodezyjnych baz danych do wspomagania procesu lokalizacji inwestycji związanych z wybranymi odnawialnymi źródłami energii
termin obrony: 12.09.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 19.10.2023 r.
autor: mgr inż. Teresa Front-Dąbrowska
promotor: dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc prof. AGH
promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Mączyńska

Opracowanie metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji wskaźników kolejowych na podstawie mobilnej rejestracji lidarowej i fotogrametrycznej
termin obrony: 05.10.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 19.10.2023 r.
autor: mgr inż. Agnieszka Ścisłowicz
promotor: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH

Optymalizacja wyznaczenia geometrii wybranych obiektów liniowych infrastruktury kolejowej badanych metodami mobilnymi
termin obrony: 26.10.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 30.11.2023 r.
autor: mgr inż. Paweł Matuła
promotor: dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH

Procedury walidacji produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających
termin obrony: 23.11.2023 r.
uchwała RD ILGIT: 30.11.2023 r.
autor: mgr inż. Paweł Wiącek
promotor: dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała prof. AGH
2022

Technologia aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków przy zastosowaniu niskopułapowego bezzałogowego samolotu
termin obrony: 17.02.2022 r.
uchwała RD ILIT: 24.03.2022 r.
autor: mgr inż. Karol Ożóg
promotor: dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH

Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym (praca wyróżniona)
termin obrony: 12.09.2022 r.
uchwała RD ILIT: 22.09.2022 r.
autor: mgr inż. Artur Guzy
promotor: dr hab. inż. Agnieszka Malinowska prof. AGH

Wyznaczanie osi głównej wydłużonych obiektów inżynierskich na podstawie gęstych chmur punktów
termin obrony: 24.11.2022 r.
uchwała RD ILGIT: 15.12.2022 r.
autor: mgr inż. Michał Buczek
promotor: dr hab. inż. Grzegorz Lenda prof. AGH
promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Szombara

Zastosowanie i optymalizacja pompy ciepła typu powietrze-woda wykorzystującej propan jako czynnik chłodniczy w regionie małopolskim (praca wyróżniona)
termin obrony: 07.04.2022 r.
uchwała RD IŚ,GIE: 25.04.2022 r.
autor: mgr inż. Grzegorz Pełka
promotor: dr hab. inż. Leszek Pająk prof. AGH

Model prognozowania emisji z transportu drogowego na potrzeby zarządzania jakością powietrza w Krakowie
termin obrony: 14.10.2022 r.
uchwała RD IŚ,GIE: 24.10.2022 r.
autor: mgr inż. Paulina Bździuch
promotor: dr hab. inż. Marek Bogacki prof. AGH
promotor pomocniczy: dr inż. Robert Oleniacz

Analiza czynników wpływających na występowanie epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w Krakowie z wykorzystaniem metod eksploracji danych
termin obrony: 27.10.2022 r.
uchwała RD IŚ,GIE: 28.11.2022 r.
autor: mgr inż. Tomasz Gorzelnik
promotor: dr hab. inż. Marek Bogacki prof. AGH
promotor pomocniczy: dr inż. Robert Oleniacz

Modelowanie emisji biogenicznych lotnych związków organicznych z terenów leśnych na obszarze Polski
termin obrony: 3.11.2022 r.
uchwała RD IŚ,GIE: 19.12.2022 r.
autor: mgr inż. Adriana Kłosowska
promotor: dr hab. inż. Marek Bogacki prof. AGH
promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Rzeszutek
2021

Efektywność energetyczna modułów PVT (Photovoltaic Thermal) oraz ocena wpływu zanieczyszczenia powierzchni modułów fotowoltaicznych na ich wydajność
Termin obrony: 5.11.2021 r.
Uchwała Rady Dyscypliny IŚ,GiE: 29.11.2021 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Luboń
Promotor: dr hab. inż. Leszek Pająk prof. AGH

Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych
Termin obrony: 4.03.2021 r.
Uchwała Rady Dyscypliny ILiT: 22.04.2021 r.
Autor: mgr inż. Adam Inglot
Promotor: dr hab. inż. Krystian Kozioł prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Artur Janowski prof. UWM

Ocena przydatności danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości (praca wyróżniona)
Termin obrony: 27.09.2021 r.
Uchwała Rady Dyscypliny ILIT: 28.10.2021 r.
Autor: mgr inż. Piotr Benduch
Promotor: dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Buśko prof. AGH

Geodezyjny monitoring zagrożeń i inwentaryzacja  chronionych terenów przyrodniczych w procesie ich rekultywacji i rewitalizacji
Termin obrony: 2.12.2021 r.
Uchwała Rady Dyscypliny ILIT: 16.12.2021 r.
Autor: mgr inż. Karol Krawczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
2020

Ocena możliwości ograniczania ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni
Termin obrony: 24.09.2020 r.
Uchwała Rady Dyscypliny IŚ,GiE: 26.10.2020 r.
Autor: mgr inż. Emilia Stańkowska
Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier prof. AGH

Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach
Termin obrony: 22.10.2020 r.
Uchwała Rady Dyscypliny IŚ,GiE: 30.11.2020 r.
Autor: mgr inż. Anna Pudełko
Promotor: Dr hab. inż. Marcin Chodak prof. AGH

Analiza widoczności w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego
Termin obrony: 30.09.2020 r.
Uchwała Rady Dyscypliny ILiT: 15.10.2020 r.
Autor: mgr inż. Radosław Piskorski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka       
Dr inż. Wojciech Drzewiecki   

Wpływ metod zakładania katastru na jakość informacji o linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii prac aktualizacyjnych (praca wyróżniona)
Termin obrony: 25.09.2020 r.
Uchwała Rady Dyscypliny ILiT: 15.10.2020 r.
Autor: mgr inż. Aneta Mączyńska
Promotor: Dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Edyta Puniach
2019

Analiza przydatności modeli 3D przestrzeni miejskiej jako źródła informacji dla potrzeb wyceny nieruchomości
Termin obrony: 21.11.2019 r.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynierii Lądowej i Transportu: 12.12.2019 r.
Autor: mgr inż. Kamil Grudzień
Promotor: dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH

Opracowanie koncepcji ograniczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Azowskiego przez hutę »Azovstal«
Termin obrony: 26.09.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 26.09.2019 r.
Autor: mgr inż. Olena Dan
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak, prof. dr hab. nauk chemicznych Aleksiej Kapustin

recenzja prof. dr hab. inż. Wojciecha Adamskiego
recenzja prof. dr hab. inż. Anatolia Hurynovicha
streszczenie rozprawy doktorskiej

Specyfika przebiegu eutrofizacji i kształtowania się jakości wód w zbiornikach zaporowych
Termin obrony: 24.09.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 26.09.2019 r.
Autor: mgr inż. Anna Droździk
Promotor: prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Kowalewski

recenzja dr hab. inż. Piotra Koszelnik, prof. PRz
recenzja dr hab. inż. Leszka Opyrchała, prof. WAT
streszczenie rozprawy doktorskiej

Metodyka badań techniką skaningu laserowego deformacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych
Termin obrony: 12.09.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 26.09.2019 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Matwij
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lipecki
Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Gruszczyński

recenzja dr hab. inż. Andrzeja Kwinty, prof. UR
recenzja dr hab. inż. Andrzeja Pachuty, prof. PW
streszczenie rozprawy doktorskiej

Zastosowanie telemetrycznych metod pomiarowych do określenia deformacji rury szybowej i wież szybowych
Termin obrony: 12.09.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 26.09.2019 r.
Autor: mgr inż. Mateusz Jabłoński
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH

recenzja dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego, prof. UP
recenzja dr hab. inż. Ryszarda Mielimąki, prof. PŚl
streszczenie rozprawy doktorskiej

Detekcja i klasyfikacja zmian pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych bardzo wysokiej rozdzielczości
Termin obrony: 3.07.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 4.07.2019 r.
Autor: mgr inż. mgr inż. Sebastian Aleksandrowicz
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN

recenzja dr hab. inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak
recenzja dr hab. inż. Piotra Wężyka, prof. UR
streszczenie rozprawy doktorskiej

Metodyka oceny ładu przestrzennego miast z wykorzystaniem GIS
Termin obrony: 30.05.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 27.06.2019 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Telega
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. n. UR
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Bieda

recenzja prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek
recenzja dr hab. inż. Adrianny Czarneckiej
streszczenie rozprawy doktorskiej

Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifów

Termin obrony: 21.03.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 28.03.2019 r.
Autor: mgr inż. Paweł Tysiąc
Promotor: dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd
Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Ossowski

recenzja prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin
recenzja dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. n. PK
streszczenie rozprawy doktorskiej

Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych

Termin obrony: 7.03.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 28.03.2019 r.
Autor: mgr inż. Michał Preisner
Promotor: prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Kowalewski

recenzja prof. dr hab. inż. Daniela Słysia
recenzja prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego
streszczenie rozprawy doktorskiej

Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza stosowanych w skali lokalnej

Termin obrony: 7.02.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 28.02.2019 r.
Autor: mgr inż. Mateusz Rzeszutek
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Mazur

recenzja prof dr hab. inż. Józefa Pastuszki,
recenzja dr hab. inż. Bernarda Połednika, prof. n. PL
streszczenie rozprawy doktorskiej

Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM

Termin obrony: 17.01.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 31.01.2019 r.
Autor: mgr inż. Michał Witkowski
Promotor: dr hab. inż. Janusz Rusek

recenzja dr hab. inż. Leszka Szojdy, prof. n. PŚl
recenzja dr hab. inż. Krzysztofa Tajdusia, prof. n. IMG PAN
streszczenie rozprawy doktorskiej

Określanie położenia w przestrzeni elementów konstrukcyjnych w procesie rektyfikacji obiektów budowlanych
Termin obrony: 17.01.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału: 31.01.2019 r.
Autor: mgr inż. Radosław Zaborek
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Niemiec

recenzja dr hab. inż. Krzysztofa Gromysza, prof. n. PŚl
recenzja dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG
streszczenie rozprawy doktorskiej2018


Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów
Termin obrony: 27.09.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 18.10.2018 r.
Autor: mgr Katarzyna Sroka
Promotor: dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH

recenzja prof dr hab. inż. Piotra Gruby
recenzja dr hab. Marii Niklińskiej
streszczenie rozprawy doktorskiej

Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów

Termin obrony: 5.07.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 20.09.2018 r.
Autor: mgr inż. Żanny Stręk
Promotor: prof. dr hab. inż. Karol Noga
Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Leń

recenzja prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek
recenzja dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR
streszczenie rozprawy doktorskiej

Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów wykonywanych na zaporach
Termin obrony: 28.06.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 20.09.2018 r.
Autor: mgr inż. Magdalena Wanat-Milaniak
Promotor: dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH

recenzja dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW
recenzja dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK
streszczenie rozprawy doktorskiej

Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych
Termin obrony: 14.06.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 28.06.2018 r.
Autor: mgr inż. Ewelina Wójciak
Promotor: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Bieda

recenzja dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. n. PW
recenzja dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM
streszczenie rozprawy doktorskiej

Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich

Termin obrony: 26.04.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 17.05.2018 r.
Autor: mgr inż. Dominik Madusiok
Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Gawałkiewicz

recenzja dr hab. inż. Ryszarda Mielimąki, prof. n. PŚl
recenzja dr hab. inż. Andrzeja Kwinty
streszczenie rozprawy doktorskiej

Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za pomocą ekranów przeciwfiltracyjnych
Termin obrony: 12.04.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 19.04.2018 r.
Autor: mgr inż. Krzysztof Topolski
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

recenzja prof. dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego
recenzja prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego
streszczenie rozprawy doktorskiej

Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z fermentacji metanowej
Termin obrony: 12.04.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 19.04.2018 r.
Autor: mgr inż. Krzysztof Dziedzic
Promotor: dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon

recenzja dr hab. inż. Andrzeja Białowca, prof. n. UP
recenzja dr hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. n. PCz
streszczenie rozprawy doktorskiej

Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML
Termin obrony: 5.04.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 19.04.2018 r.
Autor: mgr inż. Mateusz Ilba
Promotor: dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH

recenzja prof. dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej
recenzja dr hab. inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej
streszczenie rozprawy doktorskiej

Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników meteorologicznych na kształtowanie się przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach dorzecza górnej Wisły  (wyróżniona)
Termin obrony: 29.03.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 19.04.2018 r.
Autor: mgr inż. Dariusz Młyński
Promotor: Dr hab. inż. Andrzej Wałęga
Promotor pomocniczy: Dr inż. Tomasz Stachura

recenzja dr hab. inż. Tamary Agaty Tokarczyk, prof. n. IMGW
recenzja dr hab. inż. Mariusza Sojki
streszczenie rozprawy doktorskiej

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej  (wyróżniona)
Termin obrony: 29.03.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 19.04.2018 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik
Promotor: dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH

recenzja prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka
recenzja dr hab. inż. Marcina Karabina
streszczenie rozprawy doktorskiej

Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie Zapory Solina

Termin obrony: 11.01.2018 r.
Uchwała Rady Wydziału: 25.01.2018 r.
Autor: mgr inż. Aleksandra Bąk
Promotor: dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH

recenzja dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW
recenzja dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PRz
streszczenie rozprawy doktorskiej2017Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D
Termin obrony: 23.11.2017 r.
Uchwała Rady Wydziału: 14.12.2017 r.
Autor: mgr inż. Karol Kwiatek
Promotor: dr hab. inż. Regina Tokaryczk, prof. n. AGH

recenzja płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego
recenzja dr hab. inż. Marka Przyborskiego
streszczenie rozprawy doktorskiej

Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji  (wyróżniona)
Termin obrony: 26.10.2017 r.
Uchwała Rady Wydziału: 9.11.2017 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Witkowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Malinowska

recenzja dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG
recenzja dr hab. inż. Jana Blachowskiego
streszczenie rozprawy doktorskiej


2016Wykrywanie cech charakterystycznych mimiki twarzy na podstawie zdjęć seryjnych
Termin obrony: 1.12.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 15.12.2016 r.
Autor: mgr inż. Anna Bobkowska
Promotor: dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PG

recenzja płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego
recenzja dr hab. inż. Zygmunta Paszotty
streszczenie rozprawy doktorskiej

Geodezyjne badanie naturalnych i technogennych ruchów powierzchni Ziemi dla wybranych rejonów w Wietnamie
Termin obrony: 10.11.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 17.11.2016 r.
Autor: mgr inż. Nguyen Viet Nghia
Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH

recenzja prof. dr hab. inż. Tran Dinh To
recenzja dr hab. inż. Ryszarda Mielimąki, prof. n. PŚ
streszczenie rozprawy doktorskiej

Metoda identyfikacji obiektów koherentnych na obrazach SAR z wykorzystaniem sygnatur polarymetrycznych

Termin obrony: 6.10.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 20.10.2016 r.
Autor: mgr inż. Jacek Strzelczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

recenzja prof dr hab. Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej
recenzja prof. dr hab. Marka Granicznego
streszczenie rozprawy doktorskiej

Integracja Numerycznego Modelu Terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury

Termin obrony: 22.03.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 14.04.2016 r.
Autor: mgr inż. Paulina Lewińska
Promotor: dr hab. inż. Alina Wróbel, emerytowany prof. AGH

recenzja dr hab. inż Kazimierza Ćmielewskiego, prof. n. UP
recenzja dr hab. inż. Jana Rodzika, prof. n. UMCS
streszczenie rozprawy doktorskiej

Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych (wyróżniona)
Termin obrony: 3.03.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 17.03.2016 r.
Autor: mgr inż. Józef Maślanka
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner

recenzja prof. dr hab. inż. Karola Nogi
recenzja prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka
streszczenie rozprawy doktorskiej

Integrated system of laser biotechnology for production of biomass and application of clean thermal technologies for production of bio-energy

Termin obrony: 16.02.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 25.02.2016 r.
Autor: mgr inż. Obid Tursunov
Promotor: prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski d.h.c, prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki

recenzja dr hab. inż. Artura Badyda
recenzja prof. dr hab. Franciszeka Duberta
recenzja prof. dr hab. inż. Stanisława Kandefera
streszczenie rozprawy doktorskiej

Geowizualizacja z parametrami wpływającymi na percepcję treści mapy cyfrowej (wyróżniona)
Termin obrony: 4.02.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 25.02.2016 r.
Autor: mgr inż. Michał Lupa
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Krystian Kozioł

recenzja dr hab. inż. Haliny Klimczak, prof. n. UP
recenzja dr hab. inż. Elżbiety Lewandowicz, prof. n. UWM
streszczenie rozprawy doktorskiej

Klasyfikacja chmury punktów z mobilnego skaningu laserowego dla potrzeb monitorowania skrajni kolejowej (wyróżniona)
Termin obrony: 13.01.2016 r.
Uchwała Rady Wydziału: 21.01.2016 r.
Autor: mgr inż. Elżbieta Pastucha
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

recenzja prof. dr hab. inż. Andrzeja Borkowskiego
recenzja dr hab. inż. Ireneusza Wyczałka
streszczenie rozprawy doktorskiej


2015Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych
Termin obrony: 17.11.2015 r.
Uchwała Rady Wydziału: 3.12.2015 r.
Autor: mgr inż. Olga Kuras
Promotor: dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Jasińska

recenzja prof. dr hab. inż. Bogdana Wolskiego
recenzja dr hab. inż. Andrzeja Kwinty
streszczenie rozprawy doktorskiej

Detekcja krawędzi dachów budynków na podstawie lotniczego skaningu laserowego "full-waveform" (wyróżniona)
Termin obrony: 22.10.2015 r.
Uchwała Rady Wydziału: 5.11.2015 r.
Autor: mgr inż. Małgorzata Słota
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

recenzja dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. n. PW
recenzja dr hab. inż. Piotra Wężyka
streszczenie rozprawy doktorskiej

Inwentaryzacja wyrobiska górniczego kopalni węgla brunatnego metodą fotogrametrii cyfrowej

Termin obrony: 22.10.2015 r.
Uchwała Rady Wydziału: 5.11.2015 r.
Autor: mgr inż. Anna Gawin
Promotor: dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH

Recenzja prof. dr hab. inż. Jerzego Bernasika
Recenzja dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. n. PW
streszczenie rozprawy doktorskiej

Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy
Termin obrony: 22.09.2015 r.
Uchwała Rady Wydziału: 24.09.2015 r.
Autor: mgr inż. Łukasz Borowski
Promotor: dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH

recenzja dr hab. Janusza Walo, prof. n. PW
recenzja dr hab. inż. Jacka Kudrysa
streszczenie rozprawy doktorskiej

Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjnej

Termin obrony: 9.06.2015 r.
Uchwała Rady Wydziału: 25.06.2015 r.
Autor: mgr inż. Marek Banaś
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef Czaja
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Adamczyk

recenzja prof. dr hab. inż. Ryszarda Grabowskiego
recenzja dr hab. inż Waldemara Krupińskiego, prof. WSI-E
streszczenie rozprawy doktorskiej

Zmodyfikowana metoda iloczynu skalarnego służąca do badania kierunku filtracji w zaporach ziemnych

Termin obrony: 5.05.2015 r.
Uchwała Rady Wydziału: 21.05.2015 r.
Autor: mgr inż. Stanisław Lach
Promotor: dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH

recenzja prof. dr hab. inż. Eleny Neverovej-Dziopak
recenzja dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW
streszczenie rozprawy doktorskiej


2014
Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych
Termin obrony: 27.11.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 11.12.2014 r.
Autor: mgr inż. Edyta Puniach
Promotor: dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. n. AGH

recencja dr hab. inż. Andrzeja Pachuty, prof. n. PW
recenzja prof. dr hab. inż Jana Gocała
streszczenie rozprawy doktorskiej

Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości
Termin obrony: 27.11.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 11.12.2014 r.
Autor: mgr inż. Ewa Głowienka-Mikrut
Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

recenzja prof. dr hab. inż. Józefa Jachimskiego
recenzja dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego, prof. n. CBK PAN
streszczenie rozprawy doktorskiej

Ocena oddziaływania wpływów termicznych na wyniki geodezyjnych przemieszczeń budowli żelbetowych
Termin obrony: 27.11.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 11.12.2014 r.
Autor: mgr inż. Rafał Kocierz
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

recenzja prof. dr hab. inż. Henryka Brysia
recenzja prof. dr hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego
streszczenie rozprawy doktorskiej

Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków
Termin obrony: 23.10.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 30.10.2014 r.
Autor: mgr inż. Monika Balawejder 
Promotor: prof. dr hab. inż. Karol Noga

recenzja dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR
recenzja prof. dr. hab. inż. Konrada Eckesa
streszczenie rozprawy doktorskiej

Dynamiczne generowanie wieloskalowych map górniczych w środowisku AutoCAD
Termin obrony: 23.10.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 30.10.2014 r.
Autor: mgr inż. Dariusz Biegun
Promotor: dr hab. inż Zygmunt Niedojadło, prof. n. AGH

recenzja dr hab. inż. Jadwigi Maciaszek, prof. n. AGH
recenzja prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
streszczenie rozprawy doktorskiej

Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych
Termin obrony: 16.10.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 30.10.2014 r.
Autor: mgr inż. Kamil Maciuk 
Promotor: dr hab. inż. Jacek Kudrys

recenzja dr hab. inż. Zofii Rzepeckiej, prof. n. UWM
recenzja dr hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH
streszczenie rozprawy doktorskiej

Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej
Termin obrony: 16.10.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 30.10.2014 r.
Autor: mgr inż. Stanisław Szombara
Promotor: dr hab. inż Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH

recenzja dr hab. inż. Haliny Klimczak, prof. n. UP
recenzja dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej, prof. n. WAT
streszczenie rozprawy doktorskiej

Integracja danych z naziemnego, lotniczego i mobilnego skaningu laserowego do budowy Numerycznego Modelu Terenu dla potrzeb tworzenia map zagrożenia powodziowego

Termin obrony: 24.04.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 8.05.2014 r.
Autor: mgr inż. Artur Warchoł
Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

recenzja dr hab. inż. Andrzeja Kwinty
recenzja dra hab. inż. Krystiana Pyki, prof. n. AGH
streszczenie rozprawy doktorskiej

Kataster 3D w warunkach polskich
Termin obrony: 24.04.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 8.05.2014 r.
Autor: mgr inż. Łukasz Śliwiński
Promotor: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

recenzja prof dr hab. inż. Karola Nogi
recenzja dr hab. inż. Piotra Cichocińskiego
streszczenie rozprawy doktorskiej

Zastosowanie GIS w planowaniu prac urządzeniowo-rolnych na obszarze województwa małopolskiego

Termin obrony: 24.04.2014 r.
Uchwała Rady Wydziału: 8.05.2014 r.
Autor: mgr inż. Beata Szafrańska
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin

recenzja dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. PW
recenzja dr hab. inż. Krystiana Pyki, prof. n. AGH
streszczenie rozprawy doktorskiej

Porównanie metod estymacji przestrzennego rozkładu błędu Numerycznych Modeli Terenu
Termin obrony: 8.05.2014 r.
Autor: mgr inż. Łukasz Kulesza
Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

recenzja dr hab. inż. Roberta Olszewskiego, Prof. n. PW
recenzja dr hab. inż. Krystiana Pyki, prof. n. AGH
streszczenie rozprawy doktorskiej

Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000

Termin obrony: 20.03.2014 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Świętoń
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

recenzja dr hab. inż. Tadeusza Garguły
recenzja dr hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH
streszczenie rozprawy doktorskiej2013

Efekty jakościowe sieci klasycznych zintegrowanych z pomiarami GNSS w systemie ASG-EUPOS ze szczególnym uwzględnieniem sieci realizacyjnych
Termin obrony: 19.12.2013 r.
Autor: mgr inż. Grzegorz Oleniacz
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

Wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu w aspekcie stosowanej metodyki walidacji
 
Termin obrony: 19.12.2013 r.
Autor: mgr inż. Anna Paulewicz
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. n. AGH

Wspomaganie technologii osadu czynnego pylistym keramzytem w sekwencyjnym reaktorze porcjowym
(wyróżniona)
Termin obrony: 12.12.2013 r.
Autor: mgr inż. Adam Masłoń
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek

Określenie wybranych właściwości odpadów komunalnych w gminach podmiejskich

Termin obrony: 28.11.2013 r.
Autor: mgr inż. Mateusz Malinowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński

Wykorzystanie metody optoelektronicznej z izokinetyczną aspiracją próbki w monitoringu pyłu drobnego w powietrzu
(wyróżniona)
Termin obrony: 21.11.2013 r.
Uchwała Rady Wydziału: 28.11.2013 r.
Autor: mgr inż. Monika Dziugieł (Janicka)
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Sposób określenia pilności potrzeb scalenia i wymiany
gruntów

Termin obrony: 17.10.2013 r.
Autor: mgr inż. Przemysław Leń
Promotor: prof. dr hab. inż. Karol Noga

Optymalizacja innowacyjnych zbiorników kanalizacji ogólnospławnej
(wyróżniona)
Termin obrony: 27.06.2013 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Stec
Promotor: dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. n. PRz 

Zmiany właściwości utworów glebowych wprowadzonych na alkaliczne odpady posodowe
Termin obrony: 18.04.2013 r.
Autor: mgr inż. Joanna Urbańska
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
 

2012

 

Analiza jakości danych geoprzestrzennych w procesie weryfikacji dokumentacji projektowych inwestycji budowlanych z wykorzystaniem systemu ekspertowego
Termin obrony: 13.12.2012 r.
Uchwała Rady Wydziału: 20.12.2012 r.
Autor: mgr inż. Anna Kochanek
Promotor: prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Zastosowanie interferometrii mikrofalowej do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń budowli inżynierskich oraz obiektów przemysłowych
Termin obrony: 25.10.2012 r.
Autor: mgr inż. Przemysław Kuras
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć naziemnych z wykorzystaniem obserwacji fotogrametrycznych, inercjalnych i satelitarnego systemu pozycjonowania (wyróżniona)
Termin obrony: 18.12.2012 r.
Uchwała Rady Wydziału: 25.12.2012 r.
Autor: mgr inż. Jakub Kolecki
Promotor: dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH

Weryfikacja możliwości zastosowania integralnego kryterium do oceny stanu troficznego wód płynących (wyróżniona)
Termin obrony: 18.12.2012 r.
Uchwała Rady Wydziału: 25.12.2012 r.
Autor: mgr inż. Zbigniew Kowalewski
Promotor: dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak, prof. n. AGH

Analiza wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami w aspekcie rozwoju katastru
Termin obrony: 27.09.2012 r.
Autor: mgr inż. Justyna Jasiołek
Promotor: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

Konwersja bazy danych topograficznych do postaci 3D
Termin obrony: 6.09.2012 r.
Uchwała Rady Wydziału: 27.09.2012 r.
Autor: mgr inż. Urszula Cisło-Lesicka
Promotor: dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. n. AGH

System geodezyjnego i diagnostycznego monitorowania stanu infrastruktury transportu szynowego (wyróżniona)
Termin obrony: 15.03.2012 r.
Autor: mgr inż. Arkadiusz Kampczyk
Promotor: dr hab. inż. Edwar Preweda, prof. n. AGH

2011

 

Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów radarowych dla potrzeb tworzenia map pokrycia obszarów miejskich
Termin obrony: 24.11.2011 r.
Autor: mgr inż. Monika Badurska
Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

Metodyka wykorzystania map byłego katastru austriackiego do celów prawnych
Termin obrony: 27.10.2011 r.
Autor: mgr inż. Jarosław Taszakowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Karol Noga

Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru
Termin obrony: 28.09.2011 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Bieda
Promotor: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomości
Termin obrony: 28.09.2011 r.
Autor: mgr inż. Izabela Basista
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów z górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym
Termin obrony: 30.06.2011 r.
Autor: mgr inż. Bożena Rakwic
Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek

Model zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenach przyrodniczo cennych
Termin obrony: 16.06.2011 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Biedrawa
Promotor: dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk

Ocena możliwości zastosowania nowych fitoindykatorów w monitoringu biologicznym stężeń NO2 i SO2 w powietrzu
Termin obrony: 19.05.2011 r.
Autor: mgr Katarzyna Gowin
Promotor: dr hab. Jan W. Dobrowolski, dr hab. inż. Ewa Panek, prof. n. AGH

Ocena wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane na podstawie ciągłego monitoringu przemieszczeń poziomych
Termin obrony: 19.05.2011 r.
Autor: mgr inż. Paweł Ćwiąkała
Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH

Ocena zagrożenia ekologicznego Tatrzańskiego Parku Narodowego radioaktywnym cezem-137 i wybranymi metalami ciężkimi
Termin obrony: 14.04.2011 r.
Autor: mgr Marcin Stobiński
Promotor: dr hab. Barbara Kubica, prof. n. AGH

2010

 

Optymalne procedury wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej i wzorcowania precyzyjnych łat niwelacyjnych
Termin obrony: 21.10.2010 r.
Autor: mgr inż. Mariusz Frukacz
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Beluch

Przestrzenno-czasowa analiza zmian wybranych elementów środowiska Słowińskiego Parku Narodowego
Termin obrony: 1.07.2010 r.
Autor: mgr inż. Krystyna Michałowska
Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH

Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla rekultywacji terenów zasolonych
Termin obrony: 1.07.2010 r.
Autor: mgr inż. Mateusz Jakubiak
Promotor: prof. dr hab. Jan Dobrowolski, dr hab. inż. Tadeusz Gołda, prof. n. AGH

Ocena efektów ekologicznych odzysku i recyklingu opakowań szklanych
Termin obrony: 24.06.2010 r.
Autor: mgr inż. Włodzimierz Rząsa
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Wasylak

Modelowanie stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem wybranych motod sztucznej inteligencji (wyróżniona)
Termin obrony: 10.06.2010 r.
Autor: mgr inż. Janusz Rusek
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński

Asymetria pogórniczych deformacji powierzchni a model procesu według S. Knothego
Termin obrony: 20.05.2010 r.
Autor: mgr inż. Monika Piskorz-Joniec
Promotor: dr hab. inż. Janusz Ostrowski, prof. n. AGH

Algorytm wyceny nieruchomości przemysłowych w aspekcie standardów międzynarodowych
Termin obrony: 20.05.2010 r.
Autor: mgr inż. Joanna Klajn
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Opracowanie modelu konwergencji wyrobisk w podziemnych kopalniach soli
Termin obrony: 22.04.2010 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Maj
Promotor: doc. dr hab. inż. Grzegorz Kortas

Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego (wyróżniona)
Termin obrony: 28.01.2010 r.
Autor: mgr inż. Natalia Borowiec
Promotor: dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. n. AGH

2009

 

Ocena poziomu ufności Norm ISO 17123 w aspekcie praktycznych wyników obserwacji
Termin obrony: 17.12.2009 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Owerko
Promotor: dr hab. inż. Alojzy Dzierżęga, prof. n. AGH

Rozkład metali śladowych w wybranych komponentach środowiska wzdłuż trasy komunikacyjnej Kraków - Zakopane
Termin obrony: 26.11.2009 r.
Autor: mgr inż. Joanna Korzeniowska
Promotor: dr hab. inż. Ewa Panek, prof. n. AGH

Ocena przydatności wybranych metod statystycznych w analizie rynku nieruchomości
Termin obrony: 1.10.2009 r.
Autor: mgr inż. Elżbieta Jasińska
Promotor: dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH

Koncepcja bazy danych przestrzennych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości
Termin obrony: 01.07.2009 r.
Autor: mgr inż. Ewa Dębińska
Promotor: dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH

Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania rynkowej wartości (wyróżniona)
Termin obrony: 01.07.2009 r.
Autor: mgr inż. Janusz Dąbrowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Algorytmy estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu odtworzenia i zużycia technicznego nieruchomości zabudowanych
Termin obrony: 01.07.2009 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Adamczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Ocena zagrożenia uszkodzeniami obiektów budolanych na terenach górniczych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego (wyróżniona)
Termin obrony: 25.06.2009 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Malinowska
Promotor: dr hab. inż. Ryszar Hejmanowski, prof. n. AGH

Opracowanie i próby zastosowania nowych technik specjacji rtęci do wybranych próbek środowiskowych
Termin obrony: 23.04.2009 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Iwanicha
Promotor: prof. dr hab. Janusz Gołaś

2008

 

Integracaj danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych
Termin obrony: 06.11.2008 r.
Autor: mgr inż. Antoni Rzonca
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Metodyka dokumentowania chemicznych przeksztaceń gleb na terenach przemysłowych
Termin obrony: 23.10.2008 r.
Autor: mgr inż. Krzysztof Urbański
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, prof. n. AGH

Określenie przydatności inklinometru do pomiarow pionowości prowadników szybowych
Termin obrony: 26.06.2008 r.
Autor: mgr inż. Mikolaj Skulich
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielok

Metoda wykrywania i usuwania konfliktów graficznych powstałych w procesie automatycznej generalizacji kartograficznej
Termin obrony: 26.06.2008 r.
Autor: mgr inż. Maria Elżbieta Żukowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Wyznaczenie odkształceń pionowych terenu górniczego przy zastosowaniu rozet geodezyjnych
Termin obrony: 19.06.2008 r.
Autor: mgr inż. Anna Maria Szafarczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielok

Ustalenie przyczyn przemieszczeń pionowych grobli osadników poflotacyjnych na terenie LGOM
Termin obrony: 19.06.2008 r.
Autor: mgr inż. Małgorzata Ulmaniec
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielok

Ocena geotechnicznych możlwości podziemnego skłdnowania odpadów niebezpicznych w złożu soli kamiennej LGOM
Termin obrony: 05.06.2008 r.
Autor: mgr inż. Dagmara Zeljaś
Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek

Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków hydrofitów do zwiększania ich zdolności bioremediacyjnych
Termin obrony: 29.05.2008 r.
Autor: mgr inż. Małgorzata Śliwka
Promotor: prof. dr hab. Jan Dobrowolski

Monitoring wybranych zanieczyszczeń wód przy zastosowaniu nowych kryteriów ekotoksykologicznych
Termin obrony: 29.05.2008 r.
Autor: mgr inż. Robert Mazur
Promotor: prof. dr hab. Jan Dobrowolski

Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych (wyrożniona)
Termin obrony: 08.05.2008 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Gruszczyński
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk

Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowe miasta Krakowa
Termin obrony: 08.05.2008 r.
Autor: mgr inż. Mariusz Olko
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Wojcik, prof. n. PK

Wykorzystanie Stateliternej Interferometrii Radarowej InSAR w badaniach i prognozowaniu pogórniczych zmian powierz chnii terenu (wyrożniona)
Termin obrony: 03.04.2008 r.
Autor: mgr inż. Paweł Sopata
Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

2007

 

Badanie przydatności metody georadarowej w geodezyjnej inwentaryzacji struktur i obiektów podpowierzchniowych
Termin obrony: 01.02.2007 r.
Autor: mgr inż. Łukasz Ortyl
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

Organizacja struktury bazy danych topograficznych do automatycznej generalizacji kartograficznej
Termin obrony: 14.06.2007
Autor: mgr inż. Marta Szostak
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chrobak prof. AGH

Ocena przydatności wybranych modeli gaussowskich w obliczeniach stanu zanieczyszczenia powietrza
Termin obrony: 11.10.2007
Autor: mgr inż. Przemysław Szczygłowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Sieciowy system agentowy w geoinformatyce obrazowej
Termin obrony: 11.10.2007
Autor: mgr inż. Mariusz Twardowski
Promotor: dr hab. inż. Krystian Pyka

2006

 

Gospodarka odpadami w gminie w świetle standardów europejskich
Termin obrony: 12.10.2006 r.
Autor: mgr inż. Ewa Lipińska
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

Przestrzenne modele autoregresji w zastosowaniu do wyceny nieruchomości (wyróżniona)
Termin obrony: 6.07.2006 r.
Autor: mgr inż. Marcin Ligas
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych
Termin obrony: 6.07.2006 r.
Autor: mgr inż. Paweł Hanus
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner

Komputerowa analiza obrazu w wybranych biotestach dla oceny jakości wód
Termin obrony: 1.06.2006 r.
Autor: mgr inż. Piotr Lewicki
Promotor: prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski

Ocena możliwości unieruchomienia związków fluoru w warstwie wodonośnej (wyróżniona)
Termin obrony: 13.04.2006 r.
Autor: mgr inż. Bogusława Rajpolt
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. n. AGH

Nowoczesne technologie geodezyjne w inwentaryzacji wielkokubaturowych obiektów podziemnych
Termin obrony: 23.03.2006 r.
Autor: mgr inż. Rafał Gawałkiewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk

2005

 

Filtrowanie danych wysokościowych pochodzących z lotniczego skanera laserwowego

Termin obrony: 16.06.2005 r.
Autor: mgr inż. Urszula Marmol
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złoża na losowość procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
Termin obrony: 16.06.2005 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Aleksander Stoch
Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

Zastosowanie funkcji sklejanych w zautomatyzowanym procesie geodezyjnej kontroli kształtu powierzchni obiektów budowlanych (wyróżniona)
Termin obrony: 2.06.2005 r.
Autor: mgr inż. Grzegorz Lenda
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

Badanie wpływu czynników górniczych i budowlanych na zużycie techniczne tradycyjnej zabudowy terenu górniczego LGOM
Termin obrony: 2.06.2005 r.
Autor: mgr inż. Karol Firek
Promotor: dr hab. inż. Aleksander Wodyński, prof. n. AGH

Ocen aprzydatności metod integracji zobrazowań teledetekcyjnych pozyskiwanych różnymi sensorami
Termin obrony: 24.02.2005 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Piwowarski
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Mularz, prof. n. AGH

2004

 
Wagi istotności transakcji w aspekcie analizy rynku i wyceny nieruchomosciami
Termin obrony: 2.12.2004 r.
Autor: mgr inż. Marek Kulczycki
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Modelowanie wielokomorowych zbiorników zbiorników grawitacyjno-pompowych
Termin obrony: 2.12.2004 r.
Autor: mgr inż. Daniel Słyś
Promotor: dr hab. inż. Józef Dziopak

Modelowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych jako element systemu informacji o terenie
Termin obrony: 29.09.2004 r.
Autor: mgr inż. Antoni Ligęza
Promotor: dr hab. inż. Edward Preweda

Badanie zmienności wskaźników deformacji powierzchni terenu metodami geostatycznymi
Termin obrony: 2.07.2004 r.
Autor: mgr inż. Salam Nofal
Promotor: dr hab. inż. Jacek Szweczyk, prof. n. AGH

Zastosowanie RTK GPS do pomiarów wykonywanych w celu opracowania map wielkoskalowych
Termin obrony: 29.06.2004 r.
Autor: mgr inż. Robert Krzyżek
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Beluch

Wpływ interferencji fal wtórnych na dokładność wyznaczenia wektora w pomiarach fazowych GPS (wyróżniona)
Termin obrony: 29.06.2004 r.
Autor: mgr inż. Jacek Kudrys
Promotor: dr hab. Władysław Góral, prof. n. AGH

Analiza funkcjonowania katastru i ksiąg wieczystych Polski i Niemiec (wyróżniona)
Termin obrony: 29.06.2004 r.
Autor: mgr inż. Anna Przewięźlikowska
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Hycner, prof. n. AGH

2003

 

Weryfikacja modeli niestacjonarnego pola poziomych przemieszczeń górniczych
Termin obrony: 11.12.2003 r.
Autor: mgr inż. Andrzej Kwinta
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski

Analiza krajobrazowo-ekologiczna sposobu użytkowania terenu z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej i danych teledetekcyjnych
Termin obrony: 27.03.2003 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Drzewicki
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Mularz, prof. n. AGH

Przydatność regionów jako obszarów strukturalnych w automatycznej generalizacji kartograficznej obiektów liniowych
Termin obrony: 16.10.2003 r.
Autor: mgr inż. Krystian Kozioł
Promotor: dr hab.inż. Tadeusz Chrobak, prof. n. AGH

Ocena możliwości wykorzystania techniki satelitarnej RTK-GPS do regulacji osi torów kolejowych (nagroda Ministra Infrastruktury)
Termin obrony: 25.09.2003 r.
Autor: mgr inż. Michał Strach
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

Charakterystyka popiołów z palenisk pyłowych w aspekcie pomiaru zawartości węgla
Termin obrony: 25.09.2003 r.
Autor: mgr inż. Katarzyna Styszko-Grochowiak
Promotor: prof. dr hab. Janusz Gołaś

Zastosowanie metod automatycznego śledzenia linii na obrazach cyfrowych
Termin obrony: 25.09.2003 r.
Autor: mgr inż. Janusz Cieślar
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Bernasik, prof. n. AGH

Litologiczne i morfologiczne uwarunkowania procesów glebowych na terenie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego kopalni siarki "Piaseczno"
Termin obrony: 26.06.2003 r.
Autor: mgr inż. Roman Bykov
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, prof. n. AGH

Modelowanie zużycia budynków dla potrzeb wyceny nieruchomości
Termin obrony: 12.06.2003 r.
Autor: mgr inż. Bartosz Mitka
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości
Termin obrony: 12.06.2003 r.
Autor: mgr inż. Anna Barańska
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Zwiększenie efektywności technologii GPS poprzez estymację lokalnej refrakcji różnicowej
Termin obrony: 11.06.2003 r.
Autor: mgr inż. Bogdan Skorupa
Promotor: dr hab. Władysław Góral, prof. n. AGH

Usuwanie fenolu ze ścieków przez rośliny mokradłowe
Termin obrony: 11.06.2003 r.
Autor: mgr inż. Aleksandra Chmielowska
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. n. AGH

Monitoring i ocena zagrożenia środowiskowego związanego ze skażeniem gleb związkami rtęci
Termin obrony: 11.06.2003 r.
Autor: mgr inż. Natalia Florencka
Promotor: dr hab. Krystyna Tymińska - Zawora, prof. n. AGH

Wpływ skanowania i kompresji według standardu JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych
Termin obrony: 27.03.2003 r.
Autor: mgr inż. Sławomir MIkrut
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Ocena możliwości wykorzystania fotostymulacji laserowej roślin do proekologicznego zagospodarowania rejonów dróg
Termin obrony: 27.03.2003 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Zielińska - Lorek
Promotor: prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski

Ocena wpływu przedsięwzięć proekologicznych w wybranych hutach żelaza i stali na jakość powietrza w strefie ich oddziaływania
Termin obrony: 20.02.2003 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Łopata
Promotor: dr hab. inż. Marian Mazur, prof. n. AGH

2002

 

Analiza wybranych systemów informacji o terenie w aspekcie katastru nieruchomości
Termin obrony: 24.10.2002 r.
Autor: mgr inż. Monika Mika
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Hycner, prof. n. AGH

Biodynamiczna metoda leśnej rekultywacji na przykładzie zboczy zwałowiska KWB Adamów (wyróżniona)
Termin obrony: 10.10.2002 r.
Autor: mgr inż. Jerzy Wójcik
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski

Metodyka numerycznego opracowania aerotriangulacji w geodezyjnym układzie topocentrycznym
Termin obrony: 10.10.2002 r.
Autor: mgr inż. Marian Poniewiera
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

Analiza możliwości oczyszczania odcieków wysypiskowych na sztucznych mokradłach
Termin obrony: 27.06.2002 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Bergier
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. n. AGH

Zastosowanie GPS RTK do monitorowania chwilowych zmian wychyleń wież szybowych
Termin obrony: 21.03.2002 r.
Autor: mgr inż. Tomasz Lipecki
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielok

Modelowanie przestrzenne zmian elementów środowiska na terenach górniczych
Termin obrony: 24.01.2002 r.
Autor: mgr inż. Artur Krawczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

2001

 

Ocena potencjalnego zakwaszenia utworów nadkładu i zwałowisk KWB "Bełchatów" dla potrzeb rekultywacji (wyróżniona)

Termin obrony: 29.11.2001 r.
Autor: mgr inż. Piotr Wojtanowicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski

System wspomagania decyzji w ocenie oddziaływania obiektów liniowych na środowisko
Termin obrony: 12.07.2001 r.
Autor: mgr inż. Ryszard Kozakiewicz
Promotor: dr hab. inż. Konrad Eckes, prof. n. AGH

Zagadnienia topografii numerycznej w aspekcie automatycznego tworzenia rysunku warstwicowego
Termin obrony: 21.06.2001 r.
Autor: mgr inż. Jacek Derwisz
Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Kadaj

Koncepcja regionalnego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w odpadach komunalnych
Termin obrony: 24.05.2001 r.
Autor: mgr inż. Katarzyna Grzesik - Filus
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek

Ocena skażenia wody dla miasta Krakowa toksynami produkowanymi przez sinice
Termin obrony: 24.05.2001 r.
Autor: mgr inż. Tadeusz Bochnia
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. n. AGH

Zastosowanie promieniowania UV do minaralizacji skażonych gleb w woltametrycznych oznaczeniach rtęci
Termin obrony: 26.04.2001 r.
Autor: mgr inż. Jerzy Górecki
Promotor: dr hab. Janusz Gołaś, prof. n. AGH

Emisja zanieczyszczeń ze spalania odpadów niebezpiecznych w piecu obrotowym i półkowym (wyróżniona)
Termin obrony: 22.02.2001 r.
Autor: mgr inż. Robert Oleniacz
Promotor: dr hab. inż. Marian Mazur, prof. n. AGH

Optymalizacja składowania odpadów likwidowanych kopalniach węgla kamiennego ze względu na koszty oraz zagrożenie środowiska
Termin obrony: 18.01.2001 r.
Autor: mgr inż. Joanna Fajfer
Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

2000

 
Praktyczne zastosowanie teorii grafów Berge'a do komputerowego kodowania i rozwiązywania systemowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska
Termin obrony: 14.12.2000 r.
Autor: mgr inż. Sławomir Leszczyński
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek, dr. hab. imż. Włodzimierz Wójcik

Analiza wpływów podziałów nieruchomości na stan prawny gruntów
Termin obrony: 23.11.2000 r.
Autor: mgr inż. Anita Kwartnik
Promotor: dr hab. inż. Zofia Śmiałowska - Uberman, prof. n. AGH

Analiza zależności występowania zespołów roślinnych od ukształtowania terenu Magurskiego Parku Narodowego (wyróżniona)
Termin obrony: 26.10.2000 r.
Autor: mgr inż. Jacek Borek
Promotor: dr hab. Tadeusz Z. Dworak, prof. n. AGH

Model dynamicznego kształtowania zbiorów w systemach informacji przestrzennej
Termin obrony: 19.10.2000 r.
Autor: mgr inż. Piotr Cichociński
Promotor: dr hab. inż. Konrad Eckes, prof. n. AGH

Statystyczne modele wyceny nieruchomości
Termin obrony: 19.10.2000 r.
Autor: mgr inż. Piotr Parzych
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Badanie relacji zachodzących pomiędzy deformacjami powierzchni terenu a anomaliami grawimetrycznymi wywołanymi eksploatacją górniczą (wyróżniona)
Termin obrony: 19.06.2000 r.
Autor: mgr inż. Zbigniew Szczerbowski
Promotor: dr hab. inż. Jacek Szewczyk, prof. n. AGH

Geodezyjno-prawne problemy własnościowych przekształceń terenów przemysłowych (wyróżniona)
Termin obrony: 15.06.2000 r.
Autor: mgr inż. Anna Trębecka
Promotor: dr hab. inż. Zofia Śmiałowska - Uberman, prof. n. AGH

Ocena przydatności techniki RTK-GPS w zastosowaniach inżynierskich
Termin obrony: 23.03.2000 r.
Autor: mgr inż. Andrzej Uznański
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

1999

 
Optymalizacja procesu zbierania i przetwarzania informacji o skażeniu powietrza atmosferycznego w aglomeracjach miejskich
Termin obrony: 16.12.1999 r.
Autor: mgr inż. Agnieszka Konstanty
Promotor: dr hab. Jan W. Dobrowolski

Badania trwałości zestalonych odpadów niebezpiecznych w aspekcie ich składowania (wyróżniona)
Termin obrony: 21.10.1999 r.
Autor: mgr inż. Jacek Grabowski
Promotor: dr hab. Janusz Gołaś

Uwarunkowania ekologiczne górnictwa skalnego na Ziemi Kłodzkiej
Termin obrony: 21.10.1999 r.
Autor: mgr inż. Janusz Rippel
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek

Wyznaczenie quasigeoidy w rejonie Krakowa na podstawie pomiarów niwelacyjnych i GPS
Termin obrony: 23.09.1999 r.
Autor: mgr inż. Piotr Banasik
Promotor: dr hab. Władysław Góral

1998


Modelowanie imisji ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery (wyróżniona)
Termin obrony: 8.10.1998 r.
Autor: mgr inż. Marek Bogacki
Promotor: dr hab. inż. Marian Mazur

Diagnozowanie stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji na terenach górniczych
Termin obrony: 8.10.1998 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Kocot
Promotor: dr hab. inż. Aleksander Wodyński

Systemy gromadzenia, selekcji i neutralizacji odpadów chemicznych generowanych w dużych placówkach naukowo-badawczych
Termin obrony: 29.09.1998 r.
Autor: mgr inż. Maciej Michałowski
Promotor: dr hab. Janusz Gołaś

Automatyzacja pomiarów pionowości prowadników szybowych z wykorzystaniem "video-detekcji" wiązki laserowej
Termin obrony: 29.09.1998 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Jaśkowski
Promotor: dr hab. inż. Jan Pielok, prof. n. AGH

Badania nad biologicznymi efektami światła laserowego dla potrzeb inżynierii środowiska
Termin obrony: 14.07.1998 r.
Autor: mgr inż. Bartosz Rożanowski
Promotor: prof. dr hab. Jan. W. Dobrowolski

Systemy geodezyjnych instrumentów elektronicznych w zastosowaniach przemysłowych
Termin obrony: 18.06.1998 r.
Autor: mgr inż. Zdzisław Sobczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Gocał

1997


Analiza wybranych modyfikacji teorii S. Knothego dotyczących opisu ruchów poziomych oraz implikacje formalne
Termin obrony: 18.12.1997 r.
Autor: mgr inż. Jarosław Bydłosz
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Piwowarski, prof. n. AGH

Metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów pierwszej i drugiej grupy uciążliwości na przykładzie Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie Mościcach (wyróżniona)
Termin obrony: 16.10.1997 r.
Autor: mgr inż. Ireneusz Baic
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski

Wykorzystanie odpadów przemysłowych w procesie likwidacji Kopalń Węgla Kamiennego na przykładzie KWK "Saturn"
Termin obrony: 16.10.1997 r.
Autor: mgr inż. Maciej Guliński
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

Numeryczne modelowanie inercji termalnej gruntu dla teledetekcyjnego określania jego wilgotności
Termin obrony: 29.09.1997 r.
Autor: mgr inż. Beata Hejmanowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Sitek


1996


Minimalizacja zagrożeń w środowisku przez wprowadzenie technologii małoodpadowych na przykładzie Huty im. Tadeusza Sendzimira
Termin obrony: 17.10.1996 r.
Autor: mgr inż. Mirosław Starczewski
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Wąchalewski, prof. n. AGH

Analiza wybranych metod badania rozprzestrzeniania się pyłowych zanieczyszczeń na przykładzie rejonu kieleckiego
Termin obrony: 23.09.1996 r.
Autor: mgr inż. Andrzej Toffel
Promotor: dr hab. Tadeusz Z. Dworak, prof. n. AGH

Analiza wpływu ruchu pojazdów spalinowych na stan zanieczyszczenia powietrza w Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie
Termin obrony: 30.05.1996 r.
Autor: mgr inż. Mirosław Janowski
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Wąchalewski, prof. n. AGH

Zintegrowany system przetwarzania danych tachimetrycznych, niwelacyjnych i GPS
Termin obrony: 28.03.1996 r.
Autor: mgr inż. Jarosław Bosy
Promotor: dr hab. inż. Edward Osada

1995


Analiza możliwości zastosowania pyłu koksowego do adsorbcyjnego oczyszczania ścieków koksowniczych
(wyróżniona)
Termin obrony: 14.09.1995 r.
Autor: mgr inż. Piotr Burmistrz
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz

Badanie wpływu zmian struktury wysokościowej osnowy geodezyjnej na wyniki obliczeń i ocenę dokładności
Termin obrony: 1.06.1995 r.
Autor: mgr inż. Małgorzata Buśko
Promotor: dr hab. inż. Józef Beluch, prof. n. AGH

Szacowanie rozkładu opadu pyłów na podstawie zimowych zdjęć satelitarnych
Termin obrony: 18.05.1995 r.
Autor: mgr inż. Jadwiga Górecka - Burkot
Promotor: dr hab. Zbigniew Dworak, prof. n. AGH

System pomiaru, obliczeń i wizualizacji zmian geometrycznych obiektów powłokowych o powierzchni stopnia drugiego (wyróżniona)
Termin obrony: 16.02.1995 r.
Autor: mgr inż. Edward Preweda
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Latoś, prof. n. AGH

Wpływ zmienności miąższości wyeksploatowanej warstwy złoża na deformacje powierzchni terenu na przykładzie otworowego wydobycia siarki
Termin obrony: 5.01.1995 r.
Autor: mgr inż. Baba Gueye
Promotor: dr hab. inż. Jacek Szewczyk

1994


Analiza wpływu uszkodzeń na sztywność i właściwości dynamiczne żelbetowych kominów przemysłowych

Termin obrony: 14.12.1994 r.
Autor: mgr inż. Rajmund Oruba
Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski

Przyrodnicza i techniczna koncepcja utworzenia międzynarodowego rezerwatu biosfery w Karpatach Wschodnich
Termin obrony: 15.06.1994 r.
Autor: mgr inż. Leszek Rymarowicz
Promotor: dr hab. Zbigniew Dworak

1993


Prognozowanie uwarunkowanych przez eksploatację osiadań powierzchni terenu nad złożami ropy naftowej i gazu ziemnego
Zur Vorausberechnung förderbedingter Bodensenkungen über Erdöl - und Erdgaslagerstätten
Termin nostryfikacji: 18.11.1993 r.
Autor: mgr inż. Ryszard Hejmanowski
Promotor: prof. dr-ing. dr h.c. Claus Marx

Zastosowanie modelowania ekotoksykologicznego dla oceny zagrożenia metalami środowiska i zdrowia człowieka w rejonach przemysłowych
Termin obrony: 24.06.1993 r.
Autor: mgr inż. Wanda Borowik
Promotor: prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski

Automatyzacja pomiaru wzorców resau na zdjęciach fotogrametrycznych z wykorzystaniem kamery CCD i autografu analitycznego
Termin obrony: 21.06.1993 r.
Autor: mgr inż. Wojciech Trocha
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Zmiany rzeźby terenu pod wpływem uprzemysłowienia i urbanizacji Krakowa oraz ich związek z ochroną środowiska
Termin obrony: 15.04.1993 r.
Autor: mgr inż. Bogdan Jankowicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Chwastek

Proces deformacji szybu w górotworze zawodnionym z uwzględnieniem eksploatacji złóż pokładowych w świetle wyników obserwacji geodezyjnych
Termin obrony: 21.01.1993 r.
Autor: mgr inż. Andrzej Bogdan
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Piwowarski

1992Zagadnienia geodezyjne przy opracowaniu i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Termin obrony: 26.11.1992 r.
Autor: Dipl. Ing. Verm. - assessor Arnold Karl Sallwerk
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

1991Analiza metod pomiarowych w budownictwie tunelowym

Termin obrony: 5.12.1991 r.
Autor: mgr inż. Mohamad Al-Abdulla
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Badania doświadczalne nad dokładnością pomiarów kierunków poziomych i pionowych do zidentyfikowanych szczegółów budowli
Termin obrony: 14.11.1991 r.
Autor: mgr inż. Mohammad Ayoub Fakirmal
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Płatek

Wykorzystanie przystawek zwierciadlanych w fotogrametrycznych pomiarach przemieszczeń
Termin obrony: 29.05.1991 r.
Autor: mgr inż. Ireneusz Wyczałek
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Majde

Geodezyjne problemy zastosowania przejść krzywoliniowych w trasowaniu cieków wodnych
Termin obrony: 15.05.1991 r.
Autor: mgr inż. Andrzej Kobryń
Promotor: doc. dr hab. inż. Ryszard Grabowski

1990Estymacja macierzy wariancyjno-kowariancyjnych w procesie wyrównania wybranych typów pomiarów satelitarnych

Termin obrony: 20.06.1990 r.
Autor: mgr inż. Kazimierz Bujakowski
Promotor: doc. dr hab. inż. Stanisław Boczar

Modernizacja osnów realizacyjnych zakładów przemysłowych
Termin obrony: 14.03.1990 r.
Autor: mgr inż. Dang Nam Chink
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Doktoraty z lat wcześniejszych nie zostały wprowadzone.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności