Geoinformacja

Kierunek Geoinformacja o profilu ogólnoakademickim, został utworzony na Wydziale w 2018 roku. Kształcenie w ramach kierunku uwzględnia światowe i europejskie trendy w zakresie wykorzystywania informacji przestrzennych, coraz mocniejszego powiązania geodezji, kartografii z informatyką, jak również szybkości i łatwości pozyskania dużych ilości danych pomiarowych przy równoczesnym przesuwaniu ciężaru prac na analizę i przetwarzanie rozbudowanych zbiorów danych. Rozwijane są też umiejętności z zakresu IT, jako kompetencje ułatwiające znalezienie później pracy w wyuczonym zawodzie.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i obejmują zgodnie z programem 73 przedmioty, wśród których są zarówno przedmioty podstawowe jak również fakultatywne, pozwalające rozwinąć zainteresowania studenta i przygotowujące do dalszego kształcenia w przyszłości.

I stopień kierunku Geoinformacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie przygotowany do podejmowania zadań analitycznych i informatycznych, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji, kartografii, inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi. Będzie potrafił programować, modyfikować i rozbudowywać istniejące aplikacje oraz łączyć różne technologie informatyczne, w tym dane pochodzące z różnych źródeł. Nabędzie umiejętności modelowania obiektów i procesów przestrzennych oraz administrowania bazami danych. Będzie również przygotowany do automatyzowania procesów pozyskania danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizacji wyników.

W przyszłości, w ramach kierunku Geoinformacja planowane jest również uruchomienie kształcenia na drugim stopniu, gdzie studenci będą zdobywać dalszą, bardziej szczegółową, wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, modelowania danych przestrzennych oraz implementacji uzyskanych wyników.

Absolwent kierunku Geoinformacja będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach przetwarzających oraz udostępniających dane mające odniesienie przestrzenne.


Sylwetka Absolwenta:

Kierunek studiów „Geoinformacja” łączy wiedzę i umiejętności z dziedziny informatyki z dziedzinami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji, mających szeroko rozumiane odniesienie przestrzenne.

Sylwetka

Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania zadań analitycznych oraz technologicznych, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji, teledetekcji, kartografii i inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi, na poziomie, który umożliwia tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Znając i rozumiejąc zjawiska zachodzące w przestrzeni potrafi wykonywać zaawansowane analizy przestrzenne, uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących uzyskane wyniki oraz poszukujących sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów przestrzennych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach przetwarzających oraz udostępniających dane mające odniesienie przestrzenne.

Wiedza

Absolwent zna źródła danych przestrzennych oraz podstawowe metody pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geoinformacji. Zna zasady programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników. Zna algorytmy i struktury danych oraz metody ich implementacji. Zna metody przetwarzania dużych zbiorów danych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zna metody reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa. Zna i rozumie europejskie i krajowe trendy zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji. Zna zasady doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

Umiejętności

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykorzystania i zaawansowanego przetwarzania danych pochodzących z różnych źródeł oraz oceny ich jakości z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia. Potrafi programować, modyfikować i rozbudowywać istniejące aplikacje oraz łączyć różne technologie informatyczne. Absolwent posiada umiejętności integrowania danych pochodzących z różnych źródeł, modelowania obiektów i procesów przestrzennych oraz administrowania bazami danych. Potrafi automatyzować procesy pozyskania danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizacji wyników. Przetwarza i analizuje duże zbiory danych z zastosowaniem metod statystycznych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Potrafi posługiwać się technologiami GiS i CAD. Potrafi posługiwać się podstawami technologii BIM. Absolwent potrafi dobrać komunikatywny sposób prezentacji wyników analiz, zapewniając przekaz zrozumiały dla specjalistów z różnych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących uzyskane wyniki.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności