logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

RID - Rozwój Innowacji DrogowychRealizacja projektu w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych. 

Oficjalna strona internetowa projektu RID na AGH: www.rid.agh.edu.pl  

W ramach tego programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i finasowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) realizowany jest projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”,którego jednym z partnerów konsorcjum jest AGH. Z ramienia AGH projekt realizują trzy wydziały:
- Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (wydział koordynujący na AGH),
- Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
- Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
- Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego;
- Kwerenda danych dotycząca badań wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego;
- Wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych;
- Opracowanie programu badań uzupełniających koniecznych do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża - gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego;
- Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego;
- Wybór najlepszych rozwiązań spośród dostępnych metod na bazie walidacji;
- Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Zaangażowani w projekt pracownicy wydziału realizują zadania z zakresu:
- badań teledetekcyjnych: interferometria satelitarna, zdjęcia radarowe, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, numeryczny model terenu i pokrycia terenu, bezzałogowe statki powietrzne - UAV/RPAS, lotniczy skaning laserowy, fotogrametria;
- badań geodezyjnych: metody klasyczne pomiarów przemieszczeń i odkształceń w tym monitoring geodezyjny z zastosowaniem tachymetrów zrobotyzowanych i systemów GNSS, naziemny skaning laserowy, naziemna interferometria - radarowa GBSAR, fizykalne czujniki i systemy pomiarowe;
- monitoringu powierzchniowego i wgłębnego;
- badań geofizycznych: wykorzystanie rożnych technik badawczych: tomografia elektrooporowa, georadar, sejsmika - refrakcyjna, badania penetracyjne;
- programu badań uzupełniających koniecznych do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego;
- katalogu zwalidowanych metod badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego;
- katalogu optymalnych metod badawczych zwaloryzowanych w zależności od typu obiektu budowlanego, stopnia skomplikowania warunków gruntowych i etapu realizacji inwestycji;
- zaleceń do prowadzenia dokumentacji projektowej w zakresie rozpoznania podłoża gruntowego w technologii GIS i BIM (GIS - systemy informacji przesstrzennej, BIM - building information model, tj. systemy informacji o budowlach funkcjonujące w środowisku CAD);
- przygotowania „Wytycznych…” wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego gotowych do wdrożenia w działalności statutowej GDDKiA oraz w praktyce gospodarczej.


Oficjalna strona internetowa projektu na AGH: www.rid.agh.edu.pl
Oficjalna strona internetowa projektu: www.pgi.gov.pl/drogi.html                           
Oficjalna strona internetowa Lidera Konsorcjum: www.pgi.gov.pl
                                                                                          

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności