Inżynieria i Monitoring Środowiska

Kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska pod ta nazwą jest prowadzony począwszy od roku akademickiego 2019/2020. stanowi on kontynuację kierunku Inżynieria Środowiska, prowadzonego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska od roku 1989 (początkowo jako studia jednolite magisterskie i doktoranckie, a potem jako studia trzystopniowe). Obecnie kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym: na poziomie studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz stanowiących ich kontynuację studiach drugiego stopnia (magisterskich) w ramach oferowanych specjalności oraz studiach doktoranckich. Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (w trybie stacjonarnym - zajęcia odbywają się w robocze dni tygodnia, studia bezpłatne) lub 8 semestrów (w trybie niestacjonarnym - zajęcia odbywają się w weekendy, obowiązuje opłata za studia). Tradycją i wyróżnikiem studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska na naszym wydziale jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich podstawowych aspektach środowiskowych z jednoczesnym bardzo dobrym przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska, Inżynieria Środowiska itp. w ramach różnych specjalności oferowanych m.in. na naszym Wydziale, z uwzględnieniem olbrzymiego zróżnicowania rynku pracy w tym zakresie (w obszarze administracji, gospodarki i usług).
W ramach studiów realizowane są liczne zajęcia terenowe, rozszerzające wiedzę i umiejętności z niektórych przedmiotów kierunkowych. Studenci odbywają też 4-tygodniową praktykę zawodową, stanowiącą okazję do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz zapoznania się z rzeczywistymi zadaniami realizowanymi na wybranych stanowiskach pracy. Absolwenci są przygotowywani do realizacji różnych działań organizacyjnych i eksperckich z obszaru szeroko pojętej inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. W programie studiów duży nacisk jest położony na umiejętności projektowe z zakresu typowej inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, w tym umiejętności istotne z punktu widzenia ubiegania się o uprawnienia budowlane, ze szczególnym naciskiem na specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w obszarze inżynierii lądowej i wodnej). Z uwagi na coraz większe znaczenie we współczesnym społeczeństwie roli informacji o stanie środowiska, absolwenci tego kierunku są dodatkowo przygotowywani do realizacji typowych zadań z zakresu monitoringu środowiska, w tym do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych o emisjach substancji i energii do środowiska oraz o stanie środowiska, co zwiększa ich szanse zatrudnienia także w Inspekcji Ochrony Środowiska i laboratoriach środowiskowych.

Preferencje kandydata na Kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska:

Kandydaci na kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska, który jest kierunkiem techniczno-przyrodniczym, powinni posiadać zarówno uzdolnienia techniczne (praktyczne) oraz uzdolnienia w zakresie poszerzania wiedzy przyrodniczej, a także cechować się zamiłowaniem do ochrony środowiska. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień technicznych (inżynierskich), przyrodniczych, społecznych, a także ekonomicznych i prawnych konieczna jest umiejętność syntetycznego myślenia i formułowania wniosków. Kandydat powinien wykazywać się również zdolnością do rozszerzania swojej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych dla tego kierunku studiów (matematyka, fizyka, chemia, biologia, nauki o Ziemi i informatyka) na poziomie wyższym. Niezbędny jest też dobry stan zdrowia, a także pewne uzdolnienia organizacyjne.

Kierunkowe efekty uczenia się: 
Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów inżynierskich:
Inżynieria i Monitoring Środowiska - I stopień (EKK)

Program kształcenia:
Program kształcenia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska (studia stacjonarne) prowadzonym przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska:
Plan studiów stacjonarnych I stopnia (wersja szczegółowa)
Program studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwości zatrudnienia absolwentów:
Absolwenci kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska mogą być zatrudnieni m.in. w urzędach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach mających związek z wydawaniem decyzji środowiskowych oraz zarządzaniem środowiskiem i kontrolą jego stanu (w tym w Inspekcji Ochrony Środowiska), w zakładach przemysłowych (w działach ochrony środowiska, inwestycyjnych oraz na stanowiskach zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji ograniczających emisje do środowiska), w biurach projektów i firmach oferujących usługi i technologie stosowane w inżynierii i ochronie środowiska zewnętrznego (w tym ochronie powietrza atmosferycznego, wód, powierzchni Ziemi, ekosystemów i klimatu akustycznego) oraz środowiska wewnętrznego (instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne), w przedsiębiorstwach usług komunalnych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków czy zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, w organizacjach odzysku, w laboratoriach środowiskowych i emisyjnych, w prywatnych firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ekspertyz środowiskowych i ekodoradztwem, organizacjach ekologicznych, instytucjach naukowych, szkolnictwie itp.
Pełne możliwości zatrudnienia gwarantuje skończenie studiów II stopnia (magisterskich), ale już po zakończeniu studiów I stopnia (inżynierskich) absolwent kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska, ukończonego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, jest dobrze przygotowany do realizacji wielu podstawowych zadań projektowych i eksperckich w obszarze ochrony powietrza, inżynierii wodnej, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, rekultywacji gleb, gospodarki terenami użytkowanymi przyrodniczo, ochrony przed hałasem i wibracjami, a także ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, instalacji wod.-kan. itp. W kształceniu na studiach I stopnia duży nacisk jest położony na przygotowanie absolwentów do ubiegania się w przyszłości o uprawnienia budowlane oraz na sprawne wykorzystanie w działalności projektowej i eksperckiej narzędzi informatycznych. Wydział ma ponadto bardzo szeroką ofertę przedmiotów obieralnych umożliwiających studentom kierunku Inżynieria Środowiska znaczne poszerzenie kompetencji w wybranych obszarach oraz stwarza im możliwość poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań poprzez realizację indywidualnych prac inżynierskich i ciekawych projektów wykonywanych w ramach działalności kół naukowych.

 

 

 Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności