Geodezja i Kartografia


geodezja i kartografiaKierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawianie ich na mapach, praktyczną realizację obiektów inżynierskich zaprojektowanych na mapie oraz badanie zmian elementów geometrycznych obiektów w czasie. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą bazę danych wykorzystywaną do dalszych różnorodnych opracowań graficznych i numerycznych. W kształtowaniu obrazu mapy, jak również we wszystkich pozostałych etapach obiegu informacji podstawową rolę odgrywa technika komputerowa. Studia na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone są w systemie trójstopniowym - inżynierskim, magisterskim, doktoranckim. System ten polega na tym, że wszyscy studenci rozpoczynają studia razem, natomiast o zakończeniu studiów (po 3.5, 5 lub 9 latach) decyduje samodzielnie student, w zależności od tego, jaki zakres kształcenia i stopień zawodowy lub naukowy go satysfakcjonuje.

Po ukończeniu 3,5-letniego kursu inżynierskiego otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety; po 5 łącznie latach studiów otrzymuje się tytuł magistra inżyniera, a po dalszych 4 latach można uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.
W trójstopniowym systemie kształcenia student sam decyduje o zakresie studiów w zależności od własnych aspiracji, zainteresowań zawodowych lub naukowych, planów życiowych i warunków materialnych. Drugi stopień kształcenia (studia magisterskie) zawiera bloki przedmiotów specjalizujących, które student obiera według uznania w celu uzyskania specjalizacji. Obecnie na kierunku Geodezja i Kartografia oferowanych jest pięć specjalności zestawionych poniżej:

  • Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
  • Geoinformacja i Geodezja Górnicza
  • Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja
  • Gospodarka Nieruchomościami i Kataster
  • Przetwarzanie i Analiza GeodanychPreferencje kandydata na Kierunku Geodezja i Kartografia:

Kandydaci na studia o ukierunkowaniu technicznym (Geodezja i Kartografia) powinni charakteryzować się uzdolnieniami w zakresie nauk ścisłych oraz jednocześnie posiadać zmysł praktyczny. Nieodłączną cechą zawodu geodety jest systematyczność, skrupulatność, zmysł przestrzenny i zdolności organizacyjne. Ze względu na to, że praca geodety w dużej mierze związana jest z terenem, wymagany jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Wysoce pożądaną cechą jest zamiłowanie do pracy z komputerem.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji, Kartografii i Katastru urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim.

 

 

 Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności