logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ
Projekty realizowane na WGGiIŚ:

2023

  • AlignSAR, kierownik projektu: dr inż. Wojciech Witkowski, finansowanie: ESA, OPEN SAR LIBRARY - EXPRO+


2022

Granty NCN:

Granty uczelniane, IDUB:


2021

Granty NCBiR:
AlignSAR

kierownik projektu: dr inż. Wojciech Witkowski, finansowanie: ESA, OPEN SAR LIBRARY - EXPRO+

Projekt "AlignSAR" ma na celu zbudowanie bazy sygnatur SAR dla obiektów powierzchniowych z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego. Stworzone w ramach projektu algorytmy obliczeniowe zostaną zaimplementowane na platformach EO (Earth Observation).Nowy algorytm wykrywania prekursorów zapadliska

kierownik projektu: dr inż. Wojciech Witkowski, finansowanie: NCN, SONATA 17

W planowanych badaniach Kierownik Projektu zakłada, że zaawansowane przetwarzanie danych satelitarnych w połączeniu z narzędziami uczenia maszynowego pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów inicjalizujących zapadliska oraz efektywne wykrywanie prekursorów procesu deformacji.

Realizacja zaplanowanych prac dostarczy kompletnej informacji o wzorcu kształtującego się zapadliska i przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów z tym związanych. Opracowana metodologia mogłaby zostać wykorzystana do badań nad emisją CO2 z rejonów Arktyki, zagrożeniami i zarządzaniem ryzykiem związanym z suszami oraz zapadliskami spowodowanymi przez człowieka. Identyfikacja prekursorów formujących się zapadlisk stanowić będzie element systemu wczesnego ostrzegania.

Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie NCNBadanie percepcji wizualizacji wielowymiarowych danych o nieruchomościach

kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Bieda, finansowanie: NCN, MINIATURA 6

Przedmiotem planowanego badania pilotażowego jest wstępne sprawdzenie metodami kwestionariuszowymi percepcji wizualizacji danych wielowymiarowych dotyczących nieruchomości z wykorzystaniem wielu kombinacji cech obiektów i obrazu oraz w różnych grupach odbiorców. Jego głównym celem jest wypracowanie metodyki, która pozwoli na określenie w jaki sposób wszyscy potencjalni odbiorcy katastru 3D radzą sobie z pozyskaniem informacji z graficznej reprezentacji tej bazy danych. Osiągniecie celu planowane jest poprzez ustalenie, jakie cechy obrazu i znajdujących się na nim obiektów mają wpływ na odszukanie interesujących użytkownika informacji, oraz czy dla prawidłowej interpretacji analizowanego obrazu istotne jest posiadanie przez niego chociaż podstawowej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Umożliwi to w szczególności odpowiedź na pytanie w jaki sposób powinny być wizualizowane dane katastru 3D, aby potencjalni użytkownicy tej bazy danych uzyskiwali na ich podstawie samodzielnie prawdziwe informacje o nieruchomościach, oraz czy można dostosować reprezentację graficzną wielowymiarowych danych o nieruchomościach do osobniczych cech użytkownika.
Ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań radarowych do monitorowania osuwisk

kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Łukosz, doktorantka SD AGH, finansowanie IDUB AGH

Celem projektu jest badanie pola przemieszczeń w rejonach gwałtownych osuwisk za pomocą wysokorozdzielczych satelitarnych zobrazowań radarowych. W ramach badań, dla osuwiska Ponzano zlokalizowanego we Włoszech, zostaną przeprowadzone testy z wykorzystaniem metody Offset-Tracking (OT), dotyczące możliwości detekcji ruchów terenu za pomocą obrazów misji Sentinel-1 oraz wysokorozdzielczych danych z satelity TerraSAR-X. Zostanie zbadany wpływ poszczególnych parametrów obliczeniowych na jakość i wiarygodność wykrywanych wielkości przemieszczeń oraz znaczenie rozdzielczości zobrazowań w stosowaniu metody OT. W ramach prac badawczych wykonane zostaną również analizy porównawcze z nową metodą wyznaczania pola przemieszczeń, opartą na wykorzystaniu narzędzi uczenia maszynowego. Satysfakcjonujące wyniki badań pozwolą na dostarczenie dodatkowych informacji potrzebnych w procesie modelowania tego typu osuwisk, a także lepsze zrozumienie mechanizmu ich powstawania.
Badania nad wzmacnianiem rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych Sentinel-2 na podstawie danych o wyższej rozdzielczości

mgr inż. Anna Żądło, doktorantka SD AGH, finansowanie IDUB AGH

Tematem minigrantu jest badanie nad wzmocnieniem rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych Sentinel-2 (10 m) na podstawie danych o wyższej rozdzielczości. Zdjęcia referencyjne, z których korzysta to WorldView (1,5 m) oraz PlanetScope (3 m), a metoda to sieci neuronowe. Uzyskane rozwiązanie pozwoli przetwarzać zdjęcia Sentinel-2 do rozdzielczości np. 5 m
Analiza wzajemnych zależności między pokryciem terenu i wskaźnikiem powierzchni biotopu (BAF) a temperaturą powierzchni (LST) i temperaturą powietrza

mgr inż. Marta Róg, doktorantka SD AGH, finansowanie IDUB AGH

Celem projektu grantowego jest wyznaczenie wzajemnych zależności między takim czynnikami jak: rodzaj pokrycia terenu, wskaźnik powierzchni biotopu (BAF), temperatura powierzchni (LST) oraz temperatura powietrza. Otrzymane wyniki pomogą w tworzeniu narzędzia GIS wspierającego podejmowanie decyzji dotyczących środowiska naturalnego i klimatu w miastach
Ocena cyklu życia i analiza techniczno-ekonomiczna waloryzacji odpadów żywnościowych

Msc. Parastoo Soleymani Angili, doktorantka SD AGH, finansowanie IDUB AGH

W swoich badaniach doktorantka analizuje wpływ na środowisko oraz wykonuje analizy techniczno-ekonometryczne produkcji biopaliw z odpadów żywnościowych. Do oceny wpływu biopaliwa i produktów ubocznych na środowisko w różnych scenariuszach wybrała metodę oceny cyklu życia (LCA). Wyniki badań mogą pomóc w przejściu do gospodarki zasobooszczędnej i cyrkulacyjnej. Grant zostanie wykorzystany w celu prezentacji części wyników badań na konferencjach w Stanach Zjednoczonych, Grecji i Niemczech.
Opracowanie technologii autonomicznej modułowej myjni bezdotykowej, z wykorzystaniem dedykowanej technologii oczyszczania ścieków oraz niskoemisyjnych technik myjących i odnawialnych źródeł energii

kierownik projektu dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH, finansowanie: NCBIR, "Szybka Ścieżka" (POIR 1/1.1.1/2021)

Zespół w składzie dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH (kierownik), dr Robert Mazur, dr inż. Zbigniew Kowalewski i dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH wykona prace B+R w zakresie doboru odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków z myjni samochodowej. Badania będą wykonane w ramach projektu firmy Eco Redconst Sp. z o.o. pt. "Opracowanie technologii autonomicznej modułowej myjni bezdotykowej, z wykorzystaniem dedykowanej technologii oczyszczania ścieków oraz niskoemisyjnych technik myjących i odnawialnych źródeł energii" (POIR.01.01.01-00-0636/21).

Celem projektu jest realizacja badań umożliwiających opracowanie technologii, która umożliwi budowę myjni wolnostojących, które pozwolą na odzysk wody i oszczędność energii elektrycznej. Firma w ramach tego projektu oprócz współpracy z AGH ma również podwykonawców z drugiej krakowskiej uczelni – Uniwersytetu Rolniczego. Zadaniem pracowników naszego Wydziału będzie opracowanie technologii oczyszczania ścieków pozwalającej na zamknięcie obiegu wody i ponowne wykorzystanie ścieków w procesie mycia.

Stworzenie w pełni mobilnej myjni samochodowej wykorzystującej niskoemisyjne techniki myjące oraz odnawialne źródła energii jest dużym przedsięwzięciem, dlatego całkowity koszt projektu to 8 473 188,77 PLN. W ramach tego projektu pracownicy naszego Wydziału mają do dyspozycji kwotę 1 083 937,50 PLN na przetestowanie wysokoefektywnych i zaawansowanych fizycznych, chemicznych i biologicznych metod i sekwencji metod oczyszczania ścieków w celu doboru technologii na miarę XXI wieku, pozwalającą na oszczędność i ponowne wykorzystanie wody. Projekt ma duże praktyczne znaczenie dla realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i mitygacji zmian klimatu.
Opracowanie innowacyjnego systemu wyznaczania wektorowego pola przemieszczeń na podstawie zobrazowań pozyskanych z użyciem UAV

kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, finansowanie: NCBIR, "Szybka Ścieżka" (POIR 1/1.1.1/2021)
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum składające się z firmy Colidrone Sp. z o.o. oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
W ramach AGH projekt realizowany będzie przez zespół pracowników WGGiIŚ w składzie: dr inż. Edyta Puniach, dr inż. Wojciech Gruszczyński, dr inż. Wojciech Matwij oraz dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, który będzie także Kierownikiem B+R Projektu.
Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych algorytmów tworzących kompleksowy system umożliwiający wyznaczenie pola przemieszczeń powierzchni terenu na podstawie zobrazowań pozyskiwanych z bezzałogowych statków powietrznych. System ten będzie wyspecjalizowany do pracy z wysokorozdzielczymi danymi, które obecnie są powszechnie pozyskiwane kamerami niemetrycznymi.
Warto dodać, że wniosek Zespołu został najwyżej oceniony spośród projektów, w których AGH jest konsorcjantem, plasując się na 21 pozycji (na 455 ocenianych projektów).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Całkowity budżet projektu to 2 518 187,26 PLN.

Wśród projektów badawczych, w których udział biorą Pracownicy WGGiIŚ, wyszczególnić należy:
1. Baltic University Programme
2. CEEPUS RAMSIS
3. COST PROJECT FA0901
4. ENVIREE
5. eSDI-NET+
6. KIC Raw Materials
7. SaLMaR
8. STORM
9. RID - Rozwój Innowacji Drogowych

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności