logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Pracownicy samodzielni Wydziału GGiIŚ

Piotr BANASIK

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1989 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1999 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja wyższa, satelitarna, kartografia.
Anna BARAŃSKA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku Matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. W 2003 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest autorem publikacji z zakresu zastosowania metod statystycznych w analizie danych oraz modelowania matematycznego wartości nieruchomości. W 2011 na WGGiIŚ uzyskała stopień doktora habilitowanego.
  Tomasz BERGIER

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ, gdzie również obronił pracę doktorską w 2002 r. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: technologie oczyszczania wody i ścieków. Jego naukowe zainteresowania to inżynieria ekologiczna, a szczególnie zastosowanie zielonej infrastruktury w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej oraz zarządzaniu zlewniowym. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Agnieszka BIEDA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku geodezja i kartografia na WGGiIŚ AGH z 2007 roku. Pracę doktorską obroniła także na WGGiIŚ AGH w 2011 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 2019 roku. Strona personalna.
Marek BOGACKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 2020 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną klimatu oraz zarządzaniem środowiskowym.
Małgorzata BUŚKO

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej AGH, specjalność geodezja inżynieryjno-gospodarcza. Na WGGiIŚ AGH uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2018 r. na uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności gospodarka nieruchomościami i kataster.
Jarosław BYDŁOSZ

dr hab. inż., prof. uczelni

Pracę doktorską obronił w 1997 roku, a w 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z katastrem, standaryzacją oraz systemami informacji geograficznej. Ostatnie badania dotyczą katastru trójwymiarowego oraz aspektów opracowania i wykorzystania normy ISO 19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem”. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz aktywnym uczestnikiem prac zespołu roboczego do spraw katastru 3D połączonych komisji 3 i 7 Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG.
Marcin CHODAK

prof. dr hab. inż.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze w roku 2003. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013, w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność rekultywacja i ochrona gleb. Zainteresowania naukowe: rekultywacja terenów poprzemysłowych, inżynieria ekologiczna, ekologia gleb. Nominację profesorską odebrał w 2021 roku. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję kierownika Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.
Piotr CICHOCIŃSKI

dr hab. inż., prof. uczelni

W Katedrze Informacji o Terenie (obecnie Geomatyki) pracuje od 1993 roku. W roku 2000 obronił pracę doktorską i otrzymał stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. W 2012 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania mu stopnia doktora habilitowanego.
Paweł ĆWIĄKAŁA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH (2005), gdzie również obronił pracę doktorską w 2011 r. W 2020 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zastosowaniu nowoczesnych narzędzi pomiarowych w geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Strona personalna.
Karol FIREK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku budownictwo ukończonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od roku 1997 pracuje na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, gdzie w roku 2005 obronił pracę doktorską, a w roku 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności: budownictwo na terenach górniczych.
Katarzyna GRZESIK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH, gdzie również obroniła pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2018, w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: gospodarka odpadami. Zainteresowania naukowe: zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarczymi, środowiskowa analiza cyklu życia (LCA) produktów i procesów, zastosowanie metodyki analizy cyklu życia do oceny systemów gospodarki odpadami. Strona personalna.
Paweł HANUS

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora uzyskał w roku 2006. Od 6 marca 2014 doktor habilitowany, a od 1 października 2016 profesor nadzwyczajny AGH. W swoich badaniach zajmuje się katastrem i gospodarką nieruchomościami. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia na Wydziale GGiIŚ.
Beata HEJMANOWSKA

prof. dr hab. inż.

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.  Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r., a w 2006 r. obroniła pracę habilitacyjną. 9 lutego 2017 r. otrzymała tytuł profesora. Była Prodziekanem ds. Rozwoju oraz Prodziekanem ds. nauki, współpracy i rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto  była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym Clausthal w Niemczech oraz ekspertem w zakresie geomatyki w Joint Research Center we Włoszech oraz w Ministerstwie Rolnictwa w Ankarze w Turcji. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji i Komisji Geoinformatyki przy Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. 
Strona Personalna.
Ryszard HEJMANOWSKI

prof. dr hab. inż.

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora uzyskał w 1993 roku na TU Clausthal w Clausthal - Zellerfeld/Niemcy. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2004 roku. W latach 2008-2012 Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Nominację profesorską odebrał w 2015 roku. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję Dziekana Wydziału GGiIŚ.
Wojciech JAŚKOWSKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora otrzymał w 1998 roku w zakresie geodezji i kartografii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych geodezyjne pomiary telemetryczne. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.
Arkadiusz KAMPCZYK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Szacowanie nieruchomości i kataster oraz Geodezja inżynieryjno-przemysłowa WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2012 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W 2022 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport. Laureat nagród ministerialnych i z zakresu przedsiębiorczości, stowarzyszeń SGP i SIiTK RP, a także nagród Rektora AGH, potwierdzonych wieloletnim stażem zawodowym.
Marek KOPACZ

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Pracę doktorską obronił w 2002 roku, a 10 lat później po obronie rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska. W latach 1997-2018 pracował naukowo w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych (późniejszy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy). Od marca 2018 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale GGiIŚ AGH.
Krystian KOZIOŁ

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 roku. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: kartografia i geoinformatyka.

Artur KRAWCZYK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora otrzymał w 2001 roku w zakresie inżynierii środowiska. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2021 roku w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.

  Robert KRZYŻEK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, a w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia w specjalności geodezyjne pomiary szczegółowe, technologie satelitarne.
  Jacek KUDRYS

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1994 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2004 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja wyższa, satelitarna.
Anita KWARTNIK-PRUC

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka WGGiIŚ AGH. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2015 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: gospodarka nieruchomościami i kataster.

Grzegorz LENDA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W 2005 roku obronił pracę doktorską, a w 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
  Marcin LIGAS

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie ukończył w 2002 roku. W 2006 roku na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność: geodezja wyższa) uzyskał w 2017 roku.
Tomasz LIPECKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku w zakresie geodezji i kartografii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych oraz metrologia górnicza. Prodziekan Wydziału ds. studenckich i kształcenia stacjonarnego w kadencji 2012-16.
  Kamil MACIUK

dr hab. inż.

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność szacowanie nieruchomości i kataster WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską. W 2023 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.
Agnieszka MALINOWSKA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka WGGiIŚ AGH specjalności Górnictwo i Geologia. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2016 roku na WGGiIŚ uzyskała stopień doktora habilitowanego. Strona personalna.
Urszula MARMOL

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia, WGGiIŚ AGH, gdzie również obroniła pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2018, w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: fotogrametria i teledetekcja.
Sławomir MIKRUT

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia magisterkie, w zakresie dwóch specjalności (Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa oraz Fotogrametria i Teledetekcja), ukończył na WGGiIŚ w 1997 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003 roku. W 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. Strona personalna.
Elena NEVEROVA-DZIOPAK

prof. dr hab. inż.

Pracę doktorską obroniła w 1989 r., stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2004. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2015 roku. W latach 2012-2020 pełniła funkcję kierownika Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.
Łukasz ORTYL

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2007 roku obronił pracę doktorską, a w 2020 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję Prodziekana ds. Ogólnych i Współpracy.
Tomasz OWERKO

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2009 roku obronił pracę doktorską, a w 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
Piotr PARZYCH

prof. dr hab. inż.

Studia magisterskie ukończył w 1995 roku na WGGiIŚ. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 2012-2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Geomatyki. Nominację profesorską odebrał w 2021 roku.
Edward PREWEDA

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia magisterskie ukończył w 1990 roku na WGGiIŚ. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1995. Stopień doktora habilitowanego w roku 2002. Strona personalna.
Krystian PYKA

prof. dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH na którym obronił prace doktorska w 1986 r. W latach 1999-2004 pełnił funkcje geodety województwa małopolskiego. We wrześniu 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2015 roku. Były Kierownik Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska.
Janusz RUSEK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku budownictwo ukończonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność: teoria konstrukcji inżynierskich. Od roku 2005 pracuje na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, gdzie w roku 2010 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w roku 2018 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności budownictwo na terenach górniczych.
Bogdan SKORUPA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2003 roku obronił pracę doktorską, a w 2016 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja satelitarna.
  Tomasz STOCH

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Ukończył studia na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności geodezja górnicza  w roku 1997. Stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2005 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego zatwierdziła w roku 2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.
Michał STRACH

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 roku. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Od 2015 roku pełni funkcje kierownika Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.
Zbigniew SZCZERBOWSKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.
Anna TREMBECKA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka WGGiIŚ AGH. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
Agnieszka WŁODYKA-BERGIER

dr hab. inż., prof. uczelni

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w 2016 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: technologia oczyszczania wody i ścieków. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z dezynfekcją wody (potencjał tworzenia produktów ubocznych dezynfekcji, wpływ jednostkowych procesów uzdatniania wody na jej stabilność mikrobiologiczną). Ostatnie badania skupiają się na optymalizacji technologii uzdatniania wody basenowej.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności