Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma „Geomatics and Environmental Engineering”, który jest dostępny w trybie Open Access na stronie Biblioteki Głównej AGH. W numerze 15(1) znalazło się 6 artykułów o aktualnej i zróżnicowanej tematyce badawczej. 

Pierwsze trzy artykuły poruszają niezmiennie popularne tematy obrazowania satelitarnego i uczenia maszynowego. E. Tunç wraz z zespołem analizuje zmiany pokrycia i zagospodarowania terenu na podstawie obrazowań z satelitów Landsat, stosując metody klasyfikacji nienadzorowanej. Uzyskane wyniki, wskazujące na zubożenie wód gruntowych w tureckiej prowincji Gaziantep i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, mogą stanowić podstawę do wdrożenia odpowiedniego planu zagospodarowania. Z kolei I.A. Alwan i N.A. Aziz przeprowadzają klasyfikację nadzorowaną na podstawie obrazów pochodzących z satelity Sentinel 2B. Prezentują zastosowanie trzech algorytmów uczenia maszynowego, których skuteczność jest bardzo wysoka i osiąga 85% mimo niełatwego obszaru badań obejmującego obszary bagienne na terenie Iraku. Natomiast S. Gruszczyński ocenia wybrane algorytmy uczenia maszynowego dla celów przewidywania właściwości gleby na podstawie ich odpowiedzi spektralnej w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Szczegółowe wyniki pozwalają stwierdzić, że modele uczenia maszynowego poprawiają predykcję cech gleby w porównaniu ze statystycznymi modelami liniowymi. 

Powszechnie stosowane techniki pomiarowe to temat przewodni kolejnych publikacji. A.O. Gbopa wraz z zespołem rozpatruje potencjał bezzałogowych statków powietrznych w zakresie tworzenia modeli trójwymiarowych na przykładzie infrastruktury Uniwersytetu w Lagos. Wykonane badania wskazują na możliwość wykorzystania pozyskanych danych na potrzeby analiz zmian pokrycia i zagospodarowania terenu czy planowania i monitoringu infrastruktury. Z kolei D.Ł. Kwaśniak i S. Cellmer badają możliwości, które oferuje stale rosnąca liczba satelitów systemów nawigacyjnych. Celem ich pracy jest określenie wpływu wskaźnika ISB (inter-system bias), istotnego przy korzystaniu z wielu systemów pozycjonowania, na ostateczne rezultaty pomiaru wykonanego techniką Single Point Positioning. Uwzględnienie tego parametru zwiększa dokładność pozycjonowania, w szczególności dla potrzeb nawigacji samochodowej czy GIS-u. 

Uzupełnieniem tematyki najnowszego numeru jest zrównoważony rozwój. N. Burmaa i G. Baasanjav podejmują temat zrównoważonego rozwoju lokalnego w krajach bogatych w zasoby naturalne na przykładzie Mongolii. Mieszana metoda badawcza, bazująca głównie na kwestionariuszach i wywiadach z urzędnikami i obywatelami wybranych ajmaków (prowincji), pozwoliła wykazać niedostatki na szczeblu administracji i zaproponować rozwiązania instytucjonalne właściwe dla zrównoważonego rozwoju. 

Zachęcamy do dyskusji z autorami opublikowanych prac, najlepiej na łamach czasopism naukowych. 


UWAGA!
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, czasopismo „Geomatics and Environmental Engineering” otrzymało 40 punktów na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności