logo akademii górniczo hutniczej AGH  
logo wydziału geodezji górniczej i inżynierii środowiska WGGiIŚ

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaMisja Wydziału
Misją Naszego Wydziału jest kształcenie na światowym poziomie geodetów i inżynierów środowiska oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych i wdrożeń nowoczesnych technologii w przemyśle i administracji.

Uprawnienia Wydziału
Wydział posiada zweryfikowane z wyróżnieniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną uprawnienia do kształcenia studentów na I stopniu (inżynierskim), II stopniu (magisterskim) i III stopniu (doktorskim). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.

Badania prowadzone przez Wydział
W dziedzienie geodezji problematyka badawcza koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych (GIS) oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych w trakcie realizacji inwestcji przemysłowych, architektonicznych i infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Prowadzone są badania nad wykorzystaniem GPS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych. Wykonywane są liczne prace badawcze nad wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych do monitoringu środowiska naturalnego i obiektów dziedzictwa narodowego.
W dziedzinie inżynierii środowiska badania koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych.

Współpraca
Wydział od wielu lat współpracuje z licznymi jednostkami zagranicznymi poprzez wymianę osobową pracowników i studentów, współpracę w realizacji prac badawczych, uczestnictwo pracowników Wydziału w sympozjach i konferencjach oraz udział we władzach międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, staże naukowe w ośrodkach zagranicznych, konsultacje oraz wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki.

Zarządzanie treścią: dr inż. Ewa Dębińska
Edycja: mgr inż. Michał Kreft

Deklaracja dostępności