POWER 3.5 - staże, zasady rozliczenia stażu

Drukuj

Zgodnie z §6 Regulaminu odbywania staży:

 

W ciągu 7 dni od zakończenia Stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Wydziałowym Biurze Projektu:

  • pisemnego sprawozdania obejmującego opis prac zrealizowanych podczas stażu oraz opis uzyskanych kompetencji zawodowych w formie Dziennika stażu,
  • zaświadczenia o odbyciu stażu, podpisanego przez osobę reprezentującą Pracodawcę u którego Staż się odbywał.

Obowiązkiem Stażysty po zakończeniu studiów, jest wypełnianie i odesłanie ankiet dotyczących przebiegu kariery zawodowej przesyłanych przez Wydział na adres mailowy absolwenta.