Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Rekrutacja na Studia

Drogi Kandydacie,

Nasz Wydział oferuje dwa kierunki kształcenia: Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska, obejmujące studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia magisterskie drugiego stopnia i studia doktoranckie trzeciego stopnia. Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dzienne), jak i niestacjonarnym (zaoczne z wyjątkiem studiów III stopnia). W planach studiów obydwu oferowanych kierunków kształcenia, oprócz przedmiotów tradycyjnych, znajdują się przedmioty ujmujące najnowocześniejsze techniki i technologie prowadzenia pomiarów, obliczeń, analiz, interpretacji branżowych, komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich. Szeroko traktowana jest technika satelitarna pozwalająca na wykorzystanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych oraz pozyskiwanie informacji o terenie i środowisku naturalnym z poziomu lotniczego i satelitarnego.
W przypadku kierunku Inżynieria Środowiska specyfika kształcenia na naszym wydziale wynika z kompleksowego potraktowania problemów środowiskowych oraz umożliwia zapoznanie się z metodami oceny zagrożeń i ochrony wszystkich komponentów środowiska. Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi, licznymi specjalistycznymi laboratoriami i pracowniami komputerowymi do prowadzenia zajęć z kierunku Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska. W instrumentarium geodezyjnym znajdują się urządzenia pomiarowe produkowane przez firmy o renomie światowej takie jak: tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe, odbiorniki satelitarne, wykrywacze elektromagnetyczne, a także unikalne przyrządy typu: giroteodolit, georadar, kamera termowizyjna. Istnieje również możliwość korzystania z Uczelnianego Centrum Informatycznego. Zapraszamy wszystkich Maturzystów, do skorzystania z naszej oferty kształcenia dla studiów I stopnia, a absolwentów studiów I stopnia kierunków Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska do podjęcia studiów na II stopniu kształcenia w ramach poszczególnych kierunków. Spotkacie się u nas z życzliwością nauczycieli akademickich, a po ukończeniu studiów nie będziecie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy.


Zapraszamy do przejrzenia Informatora!


Wydział oferuje następujące kierunki kształcenia:

Na studiach I stopnia:
- Geodezja i Kartografia,
- Inżynieria Środowiska.

Na studiach II stopnia w zakresie geodezji i kartografii:
- Geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
- Geoinformacja i geodezja górnicza,
- Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja,
- Gospodarka nieruchomościami i kataster,
- Geomatyka.

Na studiach II stopnia w zakresie inżynierii środowiska:
Inżynieria Komunalna,
Inżynieria Wodna,
Systemy Informacji o Środowisku,
- Gospodarka Niskoemisyjna (nowa specjalność).


Na studiach III stopnia w dyscyplinach:
- Geodezja i Kartografia,
- Inżynieria Środowiska.

UWAGA! Kierunek Inżynieria Środowiska w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015 (będącego częścią Rankingu Szkół Wyższych) zajął wysokie 4 miejsce.

Wyniki rankingu kierunku Inżynieria Środowiska.

UWAGA! Kierunek Inżynieria Środowiska był kierunkiem zamawianym w latach 2009-2015

W roku 2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dofinansowanie dla wybranych kierunków kształcenia w oparciu o Europejski Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjantem programu została rownież AGH otrzymując wsparcie dla rozwoju kierunku Inżynieria Środowiska. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na wypłatę stypendiów dla najlepszych studentów, wsparcie bazy dydaktycznej i laboratoriow, organizacji praktyk studenckich i zajęć dodatkowych.

Więcej informacji na ten temat !


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic