Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 13 grudnia 2017 roku

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Procedury prawne i technologiczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości" wygłosi dr inż. Małgorzata Buśko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Na seminarium przedstawiona zostanie weryfikacja podstaw prawnych, obowiązujących w procedurach aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości, w aspekcie danych ewidencyjnych budynku. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące zagadnienia:
- opis numeryczny konturu budynku – definicja konturu budynku, bloki budynku, powierzchnia zabudowy budynku – analiza stanu prawnego i propozycje zmian;
- weryfikacja atrybutów i ich zmian związanych z użytkowaniem budynku: rodzajem budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), główna funkcja budynku;
- weryfikacja możliwości umocowania prawnego w procesie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku na podstawie obmiarów;
- konwersja baz danych zawierających budynki do współczesnych systemów teleinformatycznych;
- harmonizacja baz danych w aspekcie budynków.
Analiza wg prawodawstwa polskiego dotycząca: definicji, nomenklatury, oceny i spójności znaczeniowej danych ewidencyjnych budynku. Ocena harmonizacji baz danych zawierających obiekt budynek.
W podsumowaniu przedstawione zostaną propozycje modyfikacji definicji związanych z konturem budynku i powierzchnią zabudowy budynku, a także propozycje redukcji atrybutów opisowych budynku w katastrze nieruchomości.