WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN

Zaproszenie na

V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN
organizowane wspólnie
z Komisją Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Sekcja Teledetekcji KBKiS PAN zaprasza wszystkich sympatyków teledetekcji na otwarte seminarium pt.

Teledetekcja i Geoinformatyka w Badaniach Lasów

Seminarium jest organizowane wspólnie z Komisją Geoinformatyki PAU, odbędzie się 16 maja 2017 o godzinie 11:00 w Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 w Krakowie - wstęp wolny.

Program seminarium:

10:30 – 11:00

Kawa przed seminarium

11:00 – 11:15

Rozpoczęcie Seminarium

11:15 – 11:45

(20 min + pytania)

Techniki satelitarne w szacowaniu zasobów leśnych i ich ochronie

Witold Fedorowicz-Jackowski (GEOSYSTEMS Polska)

11:45 – 12:15

(20 min + pytania)

Perspektywy wzrostu lesistości Karpat w świetle danych z lotniczego skaningu laserowego

Natalia Kolecka (UJ), Jacek Kozak (UJ)

12:15 – 12:30

Przerwa, kawa, rozmowy

12:30 – 13:00

(20 min + pytania)

Modelowanie zasobności i biomasy leśnej na podstawie satelitarnych danych radarowych.

Dariusz Ziółkowski (IGiK), Agata Hościło  (IGiK), Aneta Lewandowska (IBL), Krzysztof Stereńczak  (IBL)

13:00 – 13:30

(20 min + pytania)

Big data - problemy z mozaikowaniem obrazów hiperspektralnych obszarów leśnych

Ewa Głowienka (PŚ), Beata Hejmanowska (AGH), Sławomir Mikrut (AGH), Piotr Kramarczyk (AGH), Krystyna Michałowska (UR), Krzysztof Stereńczak (IBL), Aneta Modzelewska (IBL)

13:30 – 13:40

Zakończenie seminarium

13:40 – 14:00

Dokończenie kawy i rozmów


Stanisław Lewiński

Przewodniczący Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN

 

Tadeusz Chrobak

Przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU


Techniki satelitarne w szacowaniu zasobów leśnych i ich ochronie

Witold Fedorowicz-Jackowski

GEOSYSTEMS Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W referacie zostaną przedstawione wyniki trzech, niezależnych projektów, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie technik satelitarnych w gospodarce leśnej.

Pierwszy z projektów zrealizowany został w latach 2009-2011 w ramach międzynarodowego programu PECS Europejskiej Agencji Kosmicznej „GMES Service Element – Forest Monitoring”. Jego celem było wsparcie procesu raportowania dotyczącego Protokołu z Kyoto (1988) poprzez dostarczenie wiarygodnej i jednolitej dla całej powierzchni kraju informacji w zakresie narodowych statystyk n.t. zmian miąższości drzewostanu, biomasy leśnej i zasobów węgla związanego w okresie 1988-2006. Informacja ta odnosi się zarówno do lasów państwowych jak i tych, które mają inne formy własności. W projekcie wykorzystano satelitarny monitoring powierzchni Ziemi (Landrat, IRS-P6, SPOT) oraz referencyjne informacje źródłowe przekazane przez DG LP w postaci danych in-situ powstających w wyniku Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL) oraz zgromadzonych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP). Opracowano kilka rodzajów tematycznych produktów mapowych i zestawień statystycznych odnoszących się do zmian powierzchni leśnych w skali całego kraju i opartych na wykorzystaniu prostych funkcji allometrycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt wysokiej zgodności uzyskanych w projekcie wyników z danymi przedstawionymi w tzw. Raporcie o Stanie Lasów (2010).

Drugi z prezentowanych projektów miał charakter pilotażu. Zrealizowany został jako projekt własny firmy we współpracy z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych w Pile.

Główne cele zostały zdefiniowane następująco:  

  • poprawa szybkości reagowania Straży Pożarnej na wystąpienie pożarów lasów na terenie RDLP w Pile
  • usprawnienie pracy służb leśnych RDLP w Pile
  • przygotowanie danych do innych zastosowań.

W ramach projektu dokonano integracji danych z Leśnej Mapy Numerycznej z bazą danych nawigacyjnych opracowywaną w firmie GEOSYSTEMS Polska i wykorzystywaną w popularnym systemie nawigacyjnym AutoMapa® oraz w portalu mapowym Targeo™.

Rozwiązanie to stanowi obecnie tzw. Moduł Użytkownika Mobilnego i jest licencjonowanym komponentem Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) tworzonego przez GUGiK na potrzeby projektu GEOPORTAL 2.  UMM jest obecnie wykorzystywany przez służby ratownicze, takie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, ABW i inne podmioty w ramach  Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Zapewnia koordynację działań służb, skrócenie czasu reakcji na zdarzenia, ograniczenie rozmiaru szkód, efektywne zarządzanie jednostkami w terenie i planowanie,  analizy i symulacje przestrzenne w zarządzaniu kryzysowym.

Trzeci projekt (akronim GECCO – Space-derived Geo-information for Crisis Management and Coordination) był podobnie jak pierwszy projektem finansowanym przez ESA. Projektowany jako uzupełnienie ww. Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) zakładał operacyjną współpracę kilku podmiotów zajmujących się tą tematyką. W rezultacie opracowywany został demonstrator systemu wspomagający integrację danych i zarządzanie informacją o dynamice zdarzeń kryzysowych oraz ich skutkach. Utworzone zostało repozytorium informacji o zasięgu i skutkach zdarzeń kryzysowych. Zapewniono integrację danych wieloźródłowych w oparciu o obserwacje satelitarne i lotnicze, wywiad terenowy, raporty ustne i pisemne, zdjęcia i filmy.

System umożliwia analizę skutków katastrof (np. szacowanie liczby zagrożonej/dotkniętej zdarzeniem ludności,  ocenę powierzchni skażeń, zatopień, pożarów, zniszczeń nieruchomości i infrastruktury technicznej). W odniesieniu do gospodarki leśnej i ochrony środowiska pozwala na szybka ocenę powierzchni i miąższości zagrożonego lub dotkniętego klęską drzewostanu (pożary, wiatrołomy, podtopienia, itp.).

 

 

Perspektywy wzrostu lesistości Karpat w świetle danych z lotniczego skaningu laserowego

Natalia Kolecka, Jacek Kozak

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Porzucanie ziemi użytkowanej rolniczo dotknęło wiele obszarów górskich Europy, w tym też Karpaty Polskie. Jego konsekwencją jest wtórna sukcesja roślinności leśnej na obszarach nieużytkowanych i powolny przyrost powierzchni lasów. Ilościowa ocena tego zjawiska na dużych obszarach może być dokonana dzięki wysokorozdzielczym zdjęciom satelitarnym, jednakże interpretacja wizualna lub klasyfikacja automatyczna obszarów porzuconych z oznakami wtórnej sukcesji roślinności leśnej jest trudna i obarczona dużymi błędami. W naszych badaniach do oceny przestrzennego zróżnicowania wtórnej sukcesji roślinności leśnej na obszarach porzuconych w Karpatach Polskich wykorzystaliśmy dane lotniczego skaningu laserowego (ALS) z lat 2012-2014, dostępne w Polsce dzięki projektowi ISOK. Na całym badanym obszarze wylosowano 230 arkuszy danych ALS o rozmiarach 2 x 2 km. Dla każdego arkusza wyznaczono udział powierzchniowy użytków rolnych z oznakami wtórnej sukcesji roślinności leśnej (SFS_AL), korzystając ze wskaźników opierających się o wysokość i zwarcie roślinności. Uzyskane wartości zostały następnie odniesione do zmiennych przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych w modelach regresji w celu wyjaśnienia przyczyn porzucania ziemi w badanym regionie. Wartość wskaźnika SFS_AL wyniosła średnio 13.9%, a jego wartość w Karpatach zmieniała się od 2% do 38%. Wartości wysokie występowały przede wszystkim na stokach o dużym nachyleniu i w pobliżu aktualnej granicy rolno-leśnej. Zmienne społeczno-ekonomiczne miały niewielki wpływ na wyjaśnienie zmienności wskaźnika. Uzyskane wyniki świadczą o dużym rozpowszechnieniu zjawiska porzucania ziemi w Karpatach Polskich i potencjalnie dużym prawdopodobieństwie szybkiego wzrostu lesistości w tym regionie w ciągu najbliższych 20-30 lat.

 

 

Modelowanie zasobności i biomasy leśnej na podstawie satelitarnych danych radarowych.

Dariusz Ziółkowski1, Agata Hościło1, Aneta Lewandowska2, Krzysztof Stereńczak2

1 Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

2 Instytut Badawczy Leśnictwa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną wyniki szacowania biomasy i zasobności drzewostanów na podstawie synergii danych radarowych oraz optycznych. Pierwsza cześć prezentacji będzie dotyczyła szacowania biomasy leśnej w skali kraju na podstawie współczynnika wstecznego rozproszenia (ALOS-1) oraz danych optycznych (Landsat). W drugiej części prezentacji przedstawione zostaną wstępne wyniki szacowania zasobności drzewostanów prowadzone w skali lokalnej w ramach projektu RemBioFor finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prace były prowadzone na podstawie danych radarowych z satelitów ALOS-2, Sentinel-1 oraz danych Sentinel-2. Z wykorzystaniem metod bazujących na współczynniku wstecznego rozproszenia oraz produktach polarymetrycznej dekompozycji sygnału. Jako dane referencyjne wykorzystano pomiary terenowe realizowane na powierzchniach kołowych o promieniu 12,5 metra. Modelowanie prowadzono metodą Random Forest Regression. W wyniku prowadzonych prac otrzymano mapy zasobności drzewostanów, które umożliwiają wydzielenie obszarów zadrzewionych od pozostałych obszarów oraz znacznie lepiej niż w przypadku metod bazujących wyłącznie na współczynniku wstecznego rozproszenia oddają granice pomiędzy drzewostanami charakteryzującymi się inną zasobnością i strukturą. Najlepsze wyniki uzyskiwano dla lasów charakteryzujących się zasobnością w zakresie 200-500 m3/ha, czyli najczęściej występujących lasów w Polsce.

 

 

Big data - problemy z mozaikowaniem obrazów hiperspektralnych obszarów leśnych

Ewa Głowienka1, Beata Hejmanowska2, Sławomir Mikrut2, Piotr Kramarczyk2,
Krystyna Michałowska3, Krzysztof Stereńczak4, Aneta Modzelewska4

1 Politechnika Świętokrzyska, Kielce,

2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

4 Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W ramach referatu zostaną przedstawione rezultaty przetwarzania danych hiperspektralnych zarejestrowane w celu realizacji międzynarodowego projektu "LIFE+ ForBioSensing PL - Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych". Projekt finansowanych jest przez Komisję Europejską  oraz NFOŚiGW. Koordynatorem projektu jest Instytut Badawczy Leśnictwa.

Na świecie są obecnie prowadzone intensywne badania zakresie przetwarzania i analizy danych typu Big Data. Zagadnienie to pojawiło się ostatnio w związku z masowym pozyskiwaniem ogromnej ilości danych, do przetwarzania których nie są przygotowane dostępne na rynku rozwiązania informatyczne. Niewątpliwie, ze względu na specyfikę danych hiperspektralnych (bardzo duża rozdzielczość spektralna - setki kanałów) i związaną z tym pojemność danych, należy je zaliczyć do danych typu Big Data. Proces przetwarzania wstępnego i ekstrakcji informacji tematycznej z danych hiperspektralnych często wymaga opracowania specjalistycznego podejścia. Modyfikacja metodyki mozaikowania uwzględniająca wyrównanie tonalne (tzw. color balance), tak dużej ilości danych stanowi duże wyzwanie zarówno pod wzgledem metodycznym, jak i sprzętowym. Dodatkowym utrudnieniem w uzyskaniu poprawnego wyniku są zidentyfikowane błędy radiometryczne tzw. smiling, stripping występujące w części mozaikowanych obrazów. Błędy te są typowe dla obrazów hiperspektralnych i uniemożliwiają poprawne zbalansowanie jasności  obrazu docelowej mozaiki. Identyfikacja błędów radiometrycznych jest trudna i wymaga wykonania dodatkowych procedur korygujących. Korekty te nie są niestety standardowymi procedurami wykonanymi przez programy ogólnodostępne, stąd wystąpiła konieczność napisania własnych algorytmów. Zespół AGH cały czas prowadził i nadal prowadzi intensywne prace, polegające na testowaniu odpowiednich metod korygujących wspomniane błędy smilingu i stripingu. Uzyskane do tej pory wyniki badań są obiecujące z punktu widzenia całej technologii przetwarzania danych hiperspektralnych w szczególności dla dużych obszarów.

Zaproszenia

16/09/2020, 11:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Piskorskiego, która odbędzie się dnia 30 września 2020 roku, o godzinie 11.00 Temat rozprawy: Analiza widoczności w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystian PykaPromotor pomoncniczy:Dr inż. Wojciech DrzewieckiRecenzenci: Prof. dr...
14/09/2020, 11:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Stańkowskiej, która odbędzie się dnia 24 września 2020 roku, o godzinie 11.00 Temat rozprawy: Ocena możliwości ograniczania ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH Recenzenci: Prof. dr hab....
14/09/2020, 11:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzaprasza   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Mączyńskiej, która odbędzie się dnia 25 września 2020 roku, o godzinie 10.00 Temat rozprawy: Wpływ metod zakładania katastru na jakość informacji o linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii prac aktualizacyjnych Promotor: Dr hab. inż....
21/07/2020, 10:38 / dr inż. Przemysław Kuras
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych „Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego” prowadzonych na Naszym Wydziale. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie girp.agh.edu.pl . Rekrutacja trwa! Zachęcamy do zapisów oraz śledzenia funpage’a FB.
06/07/2020, 14:05 / dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. uczelni
Informujemy, że już za tydzień, tj. w dniach 13-16 lipca 2020, odbędzie się doroczna konferencja użytkowników oprogramowania Esri (Esri User Conference). Wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w całości on-line, dzięki czemu może wziąć w nim udział każdy użytkownik rozwiązań Esri. To bardzo dobra okazja, aby zdobyć cenną wiedzę z obszaru GIS i...
26/06/2020, 18:03 / dr inż. Zbigniew Kowalewski
Informujemy, że Wydział GGiIŚ jest współorganizatorem szkoły letniej dla doktorantów TransDOCSUM w ramach projektu edukacyjnego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Więcej informacji na stronie min-pan.krakow.pl .
16/06/2020, 14:28 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Od 1 października 2020 r. rusza trzeci blok Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych – Blok Innowacyjny. Skupia on w sobie przedmioty, które określają efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, uwzględniające najnowsze osiągnięcia bądź trendy w nauce, badaniach naukowych, technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce...
29/05/2020, 08:39 / dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. uczelni
Szanowni Państwo, Rekrutacja na V edycję studiów podyplomowych BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych prowadzonej na AGH w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00. Zgodnie z naszymi staraniami absolwenci V edycji studiów (rocznika 2020/2021) oprócz dyplomu AGH będą się również formalnie legitymowali się 7...
06/12/2019, 16:40 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT ORAZ DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKAAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzapraszają  na seminarium habilitacyjnedra inż. Leszka Dawida (Politechnika Koszalińska) które odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy:Oszacowanie...
27/11/2019, 14:16 / dr inż. Wojciech Kocot
14/11/2019, 16:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ORAZ RADA DYSCYPLINY INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTUAKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEzapraszają   na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Grudnia, która odbędzie się dnia 21 listopada 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat...
09/10/2019, 10:42 / dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH
Miło nam poinformować, że wydziałowe obchody 100-lecia AGH odbędą się w dniu 18 października br. (tj. w piątek), wg następującego harmonogramu:Od 10.00: rejestracja (bud. C-4, hol na I piętrze)14.00-15.30: seminarium „Wspomnień czar – historia wydziału w 100-lecie AGH” (bud. C-4, s. 301)15.30-16.00: przerwa kawowa16.00-18.00: zwiedzanie wydziału i laboratoriów, prezentacja wybranych...
17/09/2019, 16:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Oleny Dan, która odbędzie się dnia 26 września 2019 roku, o godz. 8:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: „Opracowanie koncepcji ograniczania ładunków zanieczyszczeń...
17/09/2019, 16:25 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Droździk, która odbędzie się dnia 24 września 2019 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Specyfika przebiegu eutrofizacji i kształtowania...
05/09/2019, 23:01 / dr hab. inż. Tomasz Owerko
Uprzejmie informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzi rekrutację na studia podyplomowe z zakresu: „Metody rozpoznania i geoprzestrzenna integracja wyników badań podłoża budowlanego”.Podstawą merytoryczną oferowanego programu studiów są „Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”, które na mocy zarządzenia nr 22 z 2019 r. zostały wdrożone do stosowania...
05/09/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Matwija, która odbędzie się dnia 12 września 2019 roku, o godz. 9:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Metodyka badań techniką skaningu laserowego...
05/09/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Jabłońskiego, która odbędzie się dnia 12 września 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie telemetrycznych metod pomiarowych do...
28/06/2019, 10:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 4 lipca 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 8:30 Pan dr inż. Artur Krawczyk wygłosi referat pt. „Geomatyka i geoinformacja górnicza, ich praktyczne zastosowania i bariery rozwoju". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dra inż. Artura Krawczyka.O godz. 12:00 Pan dr inż. Tomasz Stoch wygłosi referat pt. „Przemieszczenia poziome...
27/06/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Aleksandrowicza, która odbędzie się dnia 3 lipca 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Detekcja i klasyfikacja zmian pokrycia...
18/06/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 27 czerwca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Marek Bogacki wygłosi referat pt. „Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł – identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych z zarządzaniem jakością powietrza". Referat stanowi prezentację...
06/06/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 13 czerwca 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 10:00 Pani dr inż. Izabela Bryt-Nitarska z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie wygłosi referat pt. „Opracowanie procedury badawczej oceny skutków oddziaływań górniczych na budynki z uwzględnieniem ich zwiększonego zużycia technicznego i zmiany ich wartości". Referat...
31/05/2019, 10:42 / dr hab. inż. Tomasz Owerko
W imieniu zespołu koordynującego BIM@AGH chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na dwa otwarte wykłady gościnne, które dzięki uprzejmości Bentley Systems, poprowadzi w Krakowie na Studiach Podyplomowych BIM (AGH) Iain Miskimmin (doradca Digital Built Britain) dla przedmiotu „Wdrożenia i zaawansowane aspekty BIM”. Termin i miejsce: 01.06.2019 godz. 11:20 – 12:50 Kraków, AGH, pawilon C-4,...
23/05/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Telegi, która odbędzie się dnia 30 maja 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Metodyka oceny ładu przestrzennego miast...
16/05/2019, 10:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 23 maja 2019 r. (tj. we czwartek), o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4 odbędzie się się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Justyna Pyssa z Wydziału Energetyki i Paliw AGH przedstawi referat pt. „Odpady przemysłowe i niebezpieczne w gospodarce obiegu zamkniętego”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego dr inż. Justyny Pyssy.Zapraszamy Pracowników,...
16/05/2019, 09:58 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Informujemy, że XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, współorganizowana przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, odbędzie się w Krakowie w dniach 17 i 18 września 2019 roku. Do 31 maja 2019 r. przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń referatów, natomiast do 30 czerwca 2019...
17/04/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 25 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.O godz. 8:00 Pan mgr inż. Paweł Matuła wygłosi referat pt. „Optymalizacja wyznaczenia geometrii obiektów liniowych infrastruktury kolejowej pozyskanych metodami mobilnymi”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła Matuły, którego...
06/04/2019, 12:41 / dr inż. Krzysztof Urbański
    pełna oferta Dnia Otwartego AGH 2019
04/04/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 11 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.O godz. 9:00 Pani mgr inż. Agnieszka Struś wygłosi referat pt. „Optymalizacja procesu dopasowania obrazu do modelu przestrzennego w celu lokalizacji obiektów w środowisku przemysłowym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż....
02/04/2019, 09:17 / dr inż. Stanisław Szombara
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) przy ul. Sławkowskiej 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Konwolucyjne sieci neuronowe i głębokie uczenie" wygłosi Dr hab. Andrzej...
29/03/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 4 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 10:00 Pani mgr inż. Agnieszka Ochałek wygłosi referat pt. „Metody inwentaryzacji i badania deformacji obiektów podziemnych o znaczeniu historycznym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ochałek, której opiekunem...
21/03/2019, 08:35 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Tomasz Gorzelnik, wygłosi referat pt. „Analiza czynników wpływających na występowanie epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w powietrzu w aglomeracji miejsko-przemysłowej z wykorzystaniem metod eksploracji...
14/03/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Tysiąc, która odbędzie się dnia 21 marca 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie techniki skanowania laserowego do...
08/03/2019, 12:52 / dr inż. Wojciech Kocot
08/03/2019, 11:11 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 14 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Tomasz Salata z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi referat pt. "Koncepcja znormalizowanej metody wyznaczania obszarów zabudowy". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Tomasza...
08/03/2019, 08:35 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 14 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 14:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Jakub Siwiec, wygłosi referat pt. „Integracja chmur punktów uzyskanych metodami naziemnego skaningu laserowego, powietrznego skaningu laserowego niskiego pułapu i SfM UAV dla wyznaczania geometrii obiektów przemysłowych”. Referat stanowi...
04/03/2019, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 13 marca 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Infrastruktura Naukowych Informacji Geoprzestrzennych - pespektywy rozwoju w kontekście realizacji projektu CENAGIS" wygłosi...
28/02/2019, 09:14 / dr inż. Agnieszka Bieda
28/02/2019, 08:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Preisnera, która odbędzie się dnia 7 marca 2019 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Wpływ technologii oczyszczania na redukcję...
28/02/2019, 08:35 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 7 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Wojciech Luboń z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Ocena wpływu zanieczyszczenia powierzchni modułów fotowoltaicznych na efektywność ich pracy oraz efektów stosowania skojarzonego wytwarzania...
21/02/2019, 10:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 28 lutego 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Grzegorz Pełka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Wykorzystanie pomp ciepła typu powietrze-woda z ekologicznym czynnikiem roboczym w województwie małopolskim”. Referat stanowi...
31/01/2019, 12:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Rzeszutka, która odbędzie się dnia 7 lutego 2019 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów...
23/01/2019, 12:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 31 stycznia 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Damian Biel wygłosi referat pt. „Zastosowanie metod geodezyjnych do walidacji analiz Metodą Elementów Skończonych (MES) konstrukcji prętowych na terenach górniczych i prognoz deformacji”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy...
17/01/2019, 10:12 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 24 stycznia 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.O godz. 11:00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Artur Adamek wygłosi referat pt. „Kalibracja geometryczna Mobilnej Platformy Górniczej jako element integracji sensorów pomiarowych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej...
10/01/2019, 12:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Witkowskiego, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych...
10/01/2019, 12:38 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Zaborka, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 roku, o godz. 9:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Określanie położenia w przestrzeni elementów...
07/01/2019, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Sieć astronomiczno-geodezyjna na podstawie lokalizacji kopców i budowli sakralnych Krakowa" wygłosi Prof. dr...
08/12/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Monitorowanie obszarów wtórnej sukcesji leśnej w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego skanowania...
29/11/2018, 10:29 / dr inż. Wojciech Kocot
22/11/2018, 11:11 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 29 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Anna Trembecka przedstawi referat pt. "Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż....
15/11/2018, 11:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 8:30 Pani mgr inż. Dominika Gajewska wygłosi referat pt. „Wpływ procesów utleniania wody na potencjał tworzenia nieorganicznych chloramin w wodzie basenowej”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki...
06/11/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 14 listopada 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Teledetekcja w badaniach zjawisk fenologicznych w lasach" wygłosi dr hab. Krzysztof Będkowski,...
23/10/2018, 21:04 / dr inż. Anna Przewięźlikowska
W dniu 13 października 2018 roku przeprowadzono na Naszym Wydziale pierwszy raz zajęcia w ramach projektu Akademia AGH Junior. Zajęcia dla grupy z klas 4-6 prowadzili Pani Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz Pan Dr inż. Stanisław Lach z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dzieci miały okazję dowiedzieć się...
22/09/2018, 12:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 27 września 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Monika Zielińska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości i zakresu zaimplementowania danych planistycznych w ZSIN”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Zielińskiej,...
22/09/2018, 12:38 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki, która odbędzie się dnia 27 września 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane...
20/06/2018, 18:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Paweł Wiącek wygłosi referat pt. „Procedury walidacji produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła...
15/06/2018, 15:37 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanny Stręk, która odbędzie się dnia 5 lipca 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia...
14/06/2018, 15:37 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji...
14/06/2018, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 11:00 Pani mgr inż. Paulina Bździuch wygłosi referat pt. „Opracowanie modelu prognozowania emisji z transportu drogowego na potrzeby zarządzania jakością powietrza w Krakowie”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr...
08/06/2018, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Emilia Stańkowska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni ”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii...
08/06/2018, 08:50 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej...
28/05/2018, 10:44 / dr inż. Zbigniew Kowalewski
Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zaprasza wszystkich studentów i pracowników krakowskich uczelni do udziału w II Studenckim Forum Inżynierii Środowiska. Forum odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. w godzinach 14:30 – 18:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej, pawilon C-4, sala 301. Głównym...
17/05/2018, 09:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 24 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Aneta Mączyńska wygłosi referat pt. „Ocena wpływu czasu i metody zakładania katastru na jakość informacji dotyczącej linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii pilności wykonywania prac aktualizacyjnych”. Referat stanowi...
11/05/2018, 11:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 17 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Anna Pudełko wygłosi referat pt. „Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż....
07/05/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 maja 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej MIIP-2 - perspektywy rozwoju" wygłosi Pan Rafał Bletek -...
27/04/2018, 10:12 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 10 maja 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.O godz. 9:30 odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Agnieszka Bieda przedstawi referat pt. "Praktyczne i metodyczne aspekty określania wpływu wybranych procedur gospodarki przestrzennej na rozwój rynku nieruchomości". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani...
10/04/2018, 11:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Madusioka, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy...
06/04/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach Sentinel-2, projekt S2GLC " wygłosi Pan Dr hab. inż....
06/04/2018, 09:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
W ramach Dnia Otwartego, w tym roku na Naszym Wydziale (pawilon C-4, s. 301) o godz. 10:00 odbędzie się wykład pt. Jakość powietrza w Krakowie - fakty i mity.Serdecznie zapraszamy!Więcej informacji o Dniu Otwartym AGH dostępnych jest na stronie głównej AGH oraz na Facebooku.
06/04/2018, 08:12 / Iga Pępek - KNG Dahlta
Członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta serdecznie zapraszają na seminarium podsumowujące XVI Wyprawę Bari, czyli obozu naukowego zorganizowanego w sierpniu 2017 roku do cypryjskiego Paphos. Głównym celem wyprawy było wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji Parku Archeologicznego Kato Paphos. Seminarium odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 18.00 w auli 301, budynek C4 na AGH. Podczas spotkania...
05/04/2018, 13:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Topolskiego, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za...
05/04/2018, 11:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Dziedzica, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z...
29/03/2018, 07:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Ilby, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe...
21/03/2018, 09:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Młyńskiego, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników...
21/03/2018, 09:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w...
15/03/2018, 11:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Przemysław Leń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawi referat pt. "Metodyka kompleksowej identyfikacji obszarów wiejskich na potrzeby procesu scalenia i wymiany gruntów". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego...
05/03/2018, 14:29 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji otwarcia oraz wykładach, które odbędą się w ramach międzynarodowych warsztatów dla młodych naukowców International workshop on ecological connectivity modeling, organizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 7 marca 2018 r.,tj. w środę, o godz. 9:00 w sali 1.21. w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym III Kampusu 600-lecia Odnowienia...
05/03/2018, 13:18 / mgr inż. Agnieszka Czaplicka
Serdecznie zapraszamy na XIV spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Oferta współpracy z partnerami zagranicznymi w sektorze surowcowym organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu InPhos (EIT Raw Materials) które odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. w sali...
05/03/2018, 13:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 8 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Tadeusz Szczutko przedstawi referat pt. Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS na przykładzie bazy "Wisła". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Tadeusza...
27/02/2018, 10:34 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 14 marca 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Systemy informacyjne w ramach programu Obserwacji Ziemi - Copernicus" wygłosi Pani Prof. dr...
26/01/2018, 12:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 2 lutego 2018 r. (tj. w piątek) o godz. 12:15 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Artur Guzy wygłosi referat pt. „Modelowanie przekształceń hydrogeologicznych związanych z eksploatacją kopalin przy wykorzystaniu metod numerycznych i przybliżonych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura...
24/01/2018, 13:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 1 lutego 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 9:00 Pani dr inż. Małgorzata Buśko przedstawi referat pt. "Procedury prawne i techniczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości".Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Małgorzaty Buśko.O godz. 11:00 Pan dr inż. Bartosz...
04/01/2018, 10:42 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 10 stycznia 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "PSynergia danych w digitalizacji obiektów 3D" wygłosi dr inż. Bartosz Mitka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział...
03/01/2018, 12:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bąk, która odbędzie się dnia 11 stycznia 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń...
13/12/2017, 11:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 20 grudnia 2017 r. (tj. we środę) o godz. 10:30 w sali 106, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Agata Nowak wygłosi referat pt. „Zastosowanie bioreaktorów ze złożem ruchomym do rekultywacji małych zbiorników wodnych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Nowak, którego...
08/12/2017, 11:01 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Procedury prawne i technologiczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości"...
03/12/2017, 12:48 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
Serdecznie zapraszamy na 58 Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbędzie się 7 grudnia br. na wielu wydziałach naszej Alma Mater. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tradycyjnie udało się utworzyć sekcję geodezji, którą będzie reprezentowało aż 10 referatów. 8 z nich wygłoszonych zostanie przez członków Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a pozostałe...
01/12/2017, 12:32 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
W dniu 8 grudnia 2017 r. na Naszym Wydziale odbędzie się III edycja Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Konferencja jest autorskim pomysłem Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a jej głównym założeniem jest możliwość wymiany oczekiwań i doświadczeń przedstawicieli firm geodezyjnych, studentów, oraz pracowników naukowych. Charakter konferencji jest ogólnopolski, a nieodłącznym elementem jest...
08/11/2017, 10:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 16 listopada 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Urszula Olsińska z Politechniki Śląskiej przedstawi referat pt. „Modelowanie procesu ozonowania w aspekcie tworzenia się bromianów(V) i trihalometanów”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż....
06/11/2017, 17:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Kwiatka, która odbędzie się dnia 23 listopada 2017 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do...
06/11/2017, 12:12 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Geodetów Dahlta, na którym podsumowana zostanie XVI Wyprawa BARI. W tym roku odbyła się ona w cypryjskim mieście Pafos, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.  Zachęcamy do wysłuchania relacji z samej wyprawy, jak i z etapu opracowania danych pomiarowych. Spotkanie...
06/11/2017, 10:26 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji krakowskiego GIS DAY, która odbędzie się 15 listopada 2017 r. i będzie przebiegać pod hasłem „Czas dla Geoinformacji”. Gospodarzem imprezy będzie Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej oraz fanpage’u.
27/10/2017, 12:59 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że 16 listopada 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 301, III p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, na którym referaty pt. „PhaseOne cameras for mapping” oraz „GeolCloud platform for Geoinformation” wygłosi przedstawiciel duńskiej firmy Phase One Industrial dr Yuri Raizman. Zapraszamy Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Wydziału.
23/10/2017, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 26 października 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:45 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Witkowski wygłosi referat pt. „Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu...
12/10/2017, 09:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Witkowskiego, która odbędzie się dnia 26 października 2017 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na...
09/10/2017, 17:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018, która odbyła się na Wydziale GGiIŚ 3 października br. Zdjęcia zostały opublikowane w Galerii.
06/10/2017, 11:07 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:30 w Sali im. Gerarda Labudy (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych...
11/09/2017, 16:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. w środę) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Katarzyna Grzesik przedstawi referat pt. „Zastosowanie metodyki analizy cyklu życia do oceny systemów gospodarki odpadami”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Katarzyny Grzesik. Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz...
11/09/2017, 16:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Paweł Tysiąc z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian (rejestracji) nadwodnej części strefy brzegowej na przykładzie Jastrzębiej Góry”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy...
05/07/2017, 08:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 12 lipca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 9:00 Pan mgr inż. Przemysław Grabias wygłosi referat pt. "Ocena możliwości zastosowania technik geodezyjnych w analizie geometrii i stanu technicznego dróg szynowych".O godz. 11:00 Pan mgr inż. Dawid Mrocheń wygłosi referat pt. "Adekwatność modelu Knothego do prognozowania deformacji w aktualnych warunkach...


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic