Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 11 stycznia 2017 roku

Drukuj

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

w środę 11 stycznia 2017 r. o godz. 13:30

zaprasza

na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat mgr inż. arch. kraj. Kamila Walenciak

na temat:

Koncepcja modelu postępowania badawczego dotyczącego wykorzystania wolontariackiej informacji geograficznej w procesie projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej

Streszczenie:

W referacie przedstawiono badania wykonane w Katedrze Geomatyki i Kartografii UMK w Toruniu, pod kierunkiem dr hab. prof. UMK Zenona Kozieła. Dotyczyły one oceny możliwości zastosowań internetowej partycypacji społecznej w procesie projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna.
Wobec potrzeby zbadania możliwości wspomagania projektowania zieleni miejskiej metodą softGIS'u, została specjalnie zaprojektowana i utworzona aplikacja internetowa w postaci geoankiety. Badania przeprowadzono od października 2014 r. do lutego 2015 r. Pytania skategoryzowano na cztery działy: miejsca pozytywne, przyjazne, ważne, miejsca negatywne, nieprzyjazne, wymagające zmian, ocena najbliższej okolicy miejsca zamieszkania oraz informacje dodatkowe.
W pierwszym etapie badań uzyskano opinie użytkowników przestrzeni na temat zagospodarowania poszczególnych terenów zieleni w mieście, a także propozycje zmian kierunku rozwoju, kształtowania i zarządzania zielenią miejską.
W drugim etapie uzyskano ocenę przestrzeni pod względem danego czynnika determinującego jej społeczny odbiór.
W trzecim etapie zanalizowano wskazania respondentów w zakresie propozycji zmian w zakresie rewitalizacji i zagospodarowania poszczególnych terenów zieleni, a także w ich zarządzaniu.
W czwartym etapie dokonano identyfikacja i waloryzacja miejsc pozytywnych, przyjaznych i ważnych w skali miasta lub osiedla.
Piąty etap dotyczył sformułowania wytycznych projektowych. ogólnych w skali całego miasta oraz wytycznych szczegółowych dla wybranych obiektów przestrzeni publicznej (w postaci tzw. kart terenów).
Zaletą zastosowanej metody jest szeroki wachlarz możliwości dostosowania projektowanej geoankiety do zakresu i celu całego przedsięwzięcia. Dzięki zbadaniu i określeniu społecznych potrzeb mieszkańców, w kontekście zieleni miejskiej, proponowane narzędzie może być cyklicznie wykorzystywane na kolejnych etapach projektowania i zarządzania zielenią, a także przy sporządzaniu dokumentów planistycznych dotyczących kształtowania miejskich terenów zieleni. Wyniki mogą być włączane do miejskich systemów informacji geograficznej i procesów podejmowania decyzji.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

 

Za Komitet Administracyjny Komisji
Przewodniczący Komisji
(-) Prof. dr hab. Tadeusz Chrobak
Sekretarz Komisji
(-) Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes