WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Systemy i Techniki Ochrony Środowiska


Drogi Kandydacie,

Specjalność Systemy i Techniki Ochrony Środowiska przygotowuje głównie do doboru i stosowania różnych technologii ochrony środowiska (w tym zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej) oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, handlu emisjami, racjonalnego gospodarowania energią, a także opracowywania rozwiązań pozwalających na rekultywację terenów przekształconych i zagospodarowanie terenów przemysłowych. Szczególny nacisk położony jest tutaj na stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) z zakresu ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko, poznanie metod kontroli i oceny skuteczności stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zarządzanie emisjami i zintegrowane systemy energetyczne.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:
Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych na stanowiskach związanych z ochroną środowiska oraz kontrolą i eksploatacją instalacji ochrony środowiska lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W przedsiębiorstwach wodnych i kanalizacyjnych oraz zajmujących się gospodarką odpadami. Duża ilość studentów znajduje zatrudnienie w administracji różnego szczebla na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych i pozwoleń wynikających z szeroko rozumianych przepisów ochrony środowiska oraz sprawozdawczością środowiskową (w tym obsługą baz danych). Nasi studenci znajdują zatrudnienie również w biurach projektowych i firmach dostarczających technologie i usługi z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, rekultywacji i zagospodarowania terenów przekształconych, instalacji sanitarnych i grzewczych oraz zintegrowanych systemów energetycznych, w Państwowej Inspekcji Ochrony środowiska oraz laboratoriach i firmach wykonujących pomiary wielkości emisji substancji i energii do środowiska czy też oceny stanu środowiska i analizy próbek środowiskowych, a także w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w firmach konsultingowych i zespołach zajmujących się sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych i wniosków o wydawanie pozwoleń środowiskowych oraz z zakresu gospodarki odpadami, w organizacjach odzysku i innych organizacjach pozarządowych.
Absolwent tej specjalności jest także bardzo dobrze przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich), zwłaszcza na kierunku Inżynieria Środowiska.

Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia
Opisy studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalności:
Inżynieria Środowiska - II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich: 
Inżynieria Środowiska - II stopień (EKK)

Plan studiów stacjonarnych na specjalnoœci Systemy i Techniki Ochrony Środowiskia II stopnia (specj. SiTOŚ)
Program kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia (specj. SiTOŚ)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA.Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic