Systemy Informacji o Środowisku


 
Drogi Kandydacie,

Na specjalności tej kształci się specjalistów w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych dotyczących presji na środowisko (emisji substancji i energii do środowiska), pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji informacji o środowisku, prognozowania (modelowania) zmian zachodzących w środowisku i wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zarządzania systemami monitoringu środowiska. Szczególna uwaga jest tutaj zwrócona na kontrolę emisji substancji i energii do środowiska, zaawansowane metody oceny stanu środowiska (w tym powietrza atmosferycznego, środowiska wodnego, środowiska glebowego i klimatu akustycznego), zarządzanie informacją o środowisku, a także realizację różnego rodzaju polityk środowiskowych na bazie i z wykorzystaniem Infrastruktury Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), modelowanie informacji geograficznej o środowisku i obsługę aplikacji GIS oraz sieciowe technologie prezentacji danych o środowisku, przydatne do rozwiązywania takich zadań, jak np. np.: - inwentaryzacja źródeł emisji substancji i energii do środowiska,
- kontrolowanie (monitorowanie) emisji substancji zanieczyszczających i gazów cieplarnianych do powietrza oraz emisji substancji do wód i ziemi;
- wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko (przedsięwzięć, na potrzeby uzyskiwania pozwoleń na emisje do środowiska oraz tzw. ocen strategicznych) i prowadzenie w tym zakresie konsultacji społecznych,
- projektowanie i organizacja systemów monitoringu środowiska,
- wykonywanie wstępnych i bieżących ocen jakości powietrza,
- ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
- monitorowanie i dokumentowanie stanu gleb,
- ocena hałasu w środowisku i sporządzanie map akustycznych,
- zaawansowane modelowanie i prognozowanie stanu środowiska,
- opracowywanie i wdrażanie programów ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem, programów ochrony i rozwoju zasobów wodnych, planów działań krótkoterminowych itp.;
- projektowanie i zarządzanie bazami danych przestrzennych o środowisku,
- gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o środowisku z użyciem oprogramowania GIS,
- prezentacja i udostępnianie informacji o środowisku za pomocą specjalistycznych geoportali,
- wymiana danych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej INSPIRE,
- wdrażanie wspólnego systemu informacji o środowisku (SEIS) w Unii Europejskiej,
- prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:  Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w Głównym Inspektoracie Ochrony środowiska, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony środowiska oraz ich delegaturach i innych instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, departamentach środowiskowych, planowania przestrzennego lub polityki regionalnej urzędów marszałkowskich i innych urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla, działach ochrony środowiska przedsiębiorstw, laboratoriach środowiskowych, biurach konsultingowych i innych firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko i różnego rodzaju programy środowiskowe oraz firmach zajmujących się dostawą systemów pomiarowych i informatycznych stosowanych w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym. 
Absolwent tej specjalności jest także bardzo dobrze przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich), zwłaszcza na kierunku Inżynieria Środowiska. 

Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia
Opisy studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalności:
Inżynieria Środowiska - II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich: 
Inżynieria Środowiska - II stopień (EKK)

Plan studiów stacjonarnych na specjalności Systemy Informacji o środowisku II stopnia (specj. SIŚ)
Program studiów stacjonarnych II stopnia (specj. SIŚ)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności