Inżynieria Komunalna


Drogi Kandydacie,  

Specjalność ta przygotowuje głównie do rozwiązywania wybranych zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej oraz inżynierii i ochrony środowiska w skali lokalnej. W kształceniu na tej specjalności szczególna uwaga jest zwrócona na problematykę zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, w tym sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz technologie oczyszczania wody i ścieków, gospodarkę odpadami komunalnymi i poużytkowymi, odzysk energii z odpadów, zaopatrzenie w ciepło i inne formy energii, audyt energetyczny oraz zarządzanie jakością powietrza i klimatem akustycznym. Problematyka ta jest przydatna m.in. do realizacji wielu zadań wynikających z:
- ustawy o gospodarce komunalnej,
- ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o odpadach,
- ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
- ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
- ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- ustawy o bateriach i akumulatorach,
- ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo energetyczne, Prawo budowlane;
- ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:  
Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach usług komunalnych i miejskich przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, obiektach gospodarki odpadami (w tym zwłaszcza gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi) i gospodarki wodno-ściekowej, wydziałach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin, urzędach marszałkowskich i innych organach administracji, funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także firmach audytorskich, konsultingowych, projektowych, instalacyjnych, handlowych i usługowych działających w obszarze szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, inżynierii i ochrony środowiska oraz audytu energetycznego.

Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia
Opisy studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalności:
Inżynieria Środowiska - II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich: 
Inżynieria Środowiska - II stopień (EKK)

Plan studiów stacjonarnych na specjalności Inżynieria Komunalna II stopnia (specj. IK)
Program studiów stacjonarnych II stopnia (specj. IK)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA.

 

 

 Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności