Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Inżynieria Środowiska

Kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska na naszym wydziale ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1989 (studia jednolite magisterskie i studia doktoranckie). Obecnie kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym: na poziomie studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz stanowiących ich kontynuację studiach drugiego stopnia (magisterskich) w ramach oferowanych specjalności oraz studiach doktoranckich. Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (w trybie stacjonarnym - zajęcia odbywają się w robocze dni tygodnia, studia bezpłatne) lub 8 semestrów (w trybie niestacjonarnym - zajęcia odbywają się w weekendy, obowiązuje opłata za studia). Tradycją i wyróżnikiem studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na naszym wydziale jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich podstawowych aspektach środowiskowych z jednoczesnym bardzo dobrym przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych specjalnościach oferowanych w ramach tego kierunku (zwłaszcza realizowanych na naszym wydziale) i uwzględnieniem olbrzymiego zróżnicowania rynku pracy po tym kierunku studiów (w obszarze administracji, gospodarki i usług).
W ramach studiów realizowane są liczne zajęcia terenowe, rozszerzające wiedzę i umiejętności z niektórych przedmiotów kierunkowych. Studenci odbywają też 4-tygodniową praktykę zawodową, stanowiącą okazję do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz zapoznania się z rzeczywistymi zadaniami realizowanymi na wybranych stanowiskach pracy.

Preferencje kandydata na Kierunku Inżynieria Środowiska:

Kandydaci na kierunek Inżynieria Środowiska, który jest kierunkiem techniczno-przyrodniczym, powinni posiadać zarówno uzdolnienia techniczne (praktyczne) oraz uzdolnienia w zakresie poszerzania wiedzy przyrodniczej, a także cechować się zamiłowaniem do ochrony środowiska. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień technicznych (inżynierskich), przyrodniczych, społecznych, a także ekonomicznych i prawnych konieczna jest umiejętność syntetycznego myślenia i formułowania wniosków. Kandydat powinien wykazywać się również zdolnością do rozszerzania swojej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych dla tego kierunku studiów (matematyka, fizyka, chemia, biologia, nauki o Ziemi i informatyka) na poziomie wyższym. Niezbędny jest też dobry stan zdrowia, a także pewne uzdolnienia organizacyjne.

Kompetencje absolwenta:
Wybrane kompetencje absolwenta studiów inżynierskich:
Inżynieria Środowiska - I stopień (kompetencje)

Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów inżynierskich: 
Inżynieria Środowiska - I stopień (EKK)

Program kształcenia:
Program kształcenia na kierunku Inżynieria ŒŚrodowiska (studia stacjonarne) prowadzonym przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska:
Plan studiów stacjonarnych I stopnia (wersja skrócona)
Plan studiów stacjonarnych I stopnia (wersja szczegółowa)
Program kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia

Możliwości zatrudnienia absolwentów:
Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą być zatrudnieni w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych, w biurach projektów i innych przedstawicielstwach firm oferujących usługi i technologie w ochronie środowiska, w instytucjach naukowych, szkolnictwie, organizacjach ekologicznych, jak również w prywatnych firmach konsultingowych.

 

 

 Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic