Zaproszenie na czerwcowe zebranie Komisji Geoinformatyki PAU

Drukuj

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

w środę 08 czerwca 2016 r. o godz. 13:30

w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowska 17

zaprasza

na posiedzenie Komisji z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie Seminrium

2. Referat prof. dr hab. Jacek Kozak,

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

na temat:

Rekonstrukcja długookresowych zmian powierzchni lasów za pomocą różnorodnych danych przestrzennych: wybrane problemy metodyczne

Streszczenie:

Referat prezentuje wybrane problemy metodyczne wynikające z prób odtworzenia zmian powierzchni lasów na podstawie analizy różnego typu danych przestrzennych – map, zdjęć lotniczych, danych satelitarnych, danych ze skaningu laserowego. Próba ta została przeprowadzona w ramach projektu „Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories, implications (FORECOM)”, realizowanego w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczeg. Objęła one całe Karpaty Polskie w okresie 1850-2015. Dla pierwszych około 120-130 lat głównym problemem napotkanym w czasie badań były niespójności dostępnych map topograficznych oraz ich niedokładność. Dla okresu współczesnego problemy metodyczne utrudniające ocenę tempa zmian powierzchni lasów wynikają przede wszystkim z nadmiaru różnego typu danych przestrzennych i rozbieżności w przyjmowanych definicjach obszaru leśnego, a także z dynamicznych zmian społeczno-ekonomicznych oraz przyrodniczych kształtujących lasy Karpat.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Za Komitet Administracyjny Komisji
Przewodniczący Komisji
(-) Prof. dr hab. Tadeusz Chrobak
Sekretarz Komisji
(-) Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes