Zwycięstwo Studenta WGGiIŚ w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu

Drukuj
Miło nam poinformować, że Student Naszego Wydziału, Pan Przemysław Grabias zwyciężył w 47 edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa za rok 2015.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Prace dyplomowe, zgłaszane przez Promotorów były oceniane w trzech grupach tematycznych:
− Infrastruktura Transportu,
− Środki Transportu,
− Technologia transportu.

Skład Sądu Konkursowego jest corocznie wybierany przez Zarząd Oddziału. W obecnym roku pracom przewodniczył Pan Andrzej Kollbek - Wiceprezes SITK RP Oddział w Krakowie i jednocześnie z-ca Dyrektora GDDKiA O/Kraków. Wśród członków Kapituły znalazły się następujące osoby:
− Mariusz Szałkowski - Członek Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie,
− Grzegorz Dyrkacz - Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami w MPK SA w Krakowie,
− Grzegorz Obara - Naczelnik Biura Studiów i Analiz GDDKiA,
− Jan Macała - Kierownik Dz. Technicznego MPK SA w Krakowie,
− Łukasz Szewczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Krakowa,
− Paweł Rzucidło – St. Specjalista Wydz. Drogowego GDDKiA,
− Stanisław Jurga - Kierownik Sekcji Tramwajowej MPK SA w Krakowie.

W ocenie prac brano pod uwagę, m.in.: aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów, stopień trudności i złożoności technicznej zagadnienia będącego przedmiotem pracy, stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia, nowatorstwo rozwiązań. Do konkursu zostało zgłoszonych 25 prac z trzech uczelni: AGH w Krakowie, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gala wręczenia nagród oraz dyplomów, miała miejsce w dniu 30 maja br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie, ul. Warszawska 24.

Praca dyplomowa magisterska Pana mgr inż. Przemysława Grabiasa pt.: Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiego zwyciężyła w kategorii „Infrastruktura Transportu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Michał Strach. Laureat jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia w specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Pan Przemysław Grabias brał udział w kompleksowych pomiarach tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym w Krakowie. Pomiar tunelu tramwajowego o długości 1420 m został wykonany metodą naziemnego, stacjonarnego skaningu laserowego. Uzyskany materiał pomiarowy, zweryfikowany z istniejącą dokumentacją techniczną, posłużył do badań związanych ze stanem technicznym tunelu i infrastruktury tramwajowej. Szczegółowej analizie poddano geometrię toru tramwajowego. Na bazie informacji o położeniu przestrzennym toru przeprowadzono projekt regulacji jego osi. Wykonano również analizę skrajni budowli. Opracowano także rozwiązanie praktyczne w postaci tzw. osnowy tramwajowej do wyniesienia miar regulacji osi toru. Wyniki prac zostały przedstawione w referacie Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na postawie danych z naziemnego skaningu laserowego” na XII Konferencji Naukowo – Technicznej „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej, zorganizowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Geodezji Polskiej Akadami Nauk oraz Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Obecnie Pan Przemysław Grabias jest studentem I roku studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia. Jego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Michał Strach. Kandydat w swojej pracy naukowej kontynuuje i poszerza dotychczas prowadzone badania. Analizuje możliwości i pracuje nad wdrożeniem zastosowania nowoczesnych technologii pomiarowych w diagnostyce, monitoringu i inwentaryzacji dróg szynowych (kolej, tramwaj, metro).

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces studentów WGGiIŚ w tym konkursie. W 2012 roku dwóch naszych absolwentów – Tomasz Majkusiak i Michał Marek zdobyli I miejsce za pracę pt.: Zastosowanie pakietu Bentley InRoads w projektowaniu i geodezyjnej obsłudze budowy węzła komunikacyjnego „Nowy Kleparz”. Promotorem zwycięskiej pracy był dr hab. inż. Michał Strach.