Inżynieria Wodna

 

Drogi Kandydacie,  

Utworzona w roku 2016 nowa specjalność Inżynieria Wodna poszerza istniejącą ofertę programową kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w zakresie stosowania nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, przetwarzania osadów ściekowych, projektowania sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, teorii i praktyki budownictwa wodnego (w tym energetyki wodnej, regulacji stosunków wodnych i ochrony przeciwpowodziowej), gospodarowania wodami opadowymi oraz wykorzystania zasobów wód podziemnych i energii geotermalnej.

Głównym celem kształcenia na specjalności Inżynieria Wodna jest uzyskanie kwalifikacji wymaganych dla studiów II stopnia w obszarze nauk technicznych na kierunku Inżynieria Środowiska oraz dodatkowych kompetencji w zakresie m.in.:
- znajomości podstawowych i zaawansowanych procesów jednostkowych stosowanych w zakresie oczyszczania wody i ścieków, konstrukcji urządzeń oraz umiejętności doboru optymalnych parametrów technologicznych,
znajomości zakresu stosowania poszczególnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków  oraz umiejętności właściwego doboru układów technologicznych ,
gospodarki osadami ściekowymi, w tym znajomości stosowanych metod ich wykorzystania i unieszkodliwiania oraz umiejętności oceny i projektowania wybranych metod ich przetwarzania oraz zastosowania w rekultywacji rolniczej i leśnej,
znajomości rodzajów i konsekwencji oddziaływania na środowisko wybranych procesów oczyszczalnia ścieków i przetwarzania osadów ściekowych oraz umiejętności zastosowania  właściwych metodyk oceny ich oddziaływania na środowisko,
znajomości zasad funkcjonowania obiektów liniowych i urządzeń systemu zapatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz umiejętności projektowania sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
znajomości klasyfikacji, budowy, funkcji i metodyki projektowania zapór i elektrowni wodnych oraz umiejętności wykonania uproszczonego projektu zapory,
projektowania urządzeń przeciwpowodziowych oraz rowów melioracyjnych,
zarządzania wodami opadowymi, w tym wykorzystania systemów informacji geograficznej przy rozwiązywaniu zadań z zakresu gospodarki wodami deszczowymi i zarządzaniu zlewniowym,
-  znajomości i oceny zjawisk związanych z cyrkulacją wód podziemnych oraz metod ich wykorzystania, uzdatniania i odsalania,
oceny zasobów wód podziemnych i energii z nimi związanej oraz instalacji wykorzystujących podziemne wody termalne dla celów ciepłowniczych, rekreacyjnych i balneologicznych.

W kształceniu na tej specjalności szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy  prawne, ekonomiczne,  organizacyjne, projektowe i eksploatacyjne w obszarze zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, przetwarzania osadów ściekowych, energetyki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, regulacji stosunków wodnych, gospodarki wodami opadowymi oraz inżynierii wód podziemnych.

W ramach oferowanych na wydziale dodatkowych przedmiotów obieralnych możliwe jest zwiększenie kompetencji absolwentów tej specjalności m.in. w obszarze oceny i prognozowania jakości wód powierzchniowych, zrównoważonej gospodarki wodnej, dróg wodnych oraz organizacji procesu inwestycyjnego lub ekonomiki i zarządzania ochroną środowiska.


Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:  
Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obsługiwanych przez nie obiektach gospodarki wodno-ściekowej (w tym stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków), działach gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych, elektrowniach wodnych; firmach projektowych, instalacyjnych, handlowych i usługowych działających w branży urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki osadami ściekowymi, instalacji sanitarnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; przedsiębiorstwach melioracyjnych, przedsiębiorstwach budowy i remontów obiektów hydrotechnicznych oraz przedsiębiorstwach geotermalnych, a także w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, państwowej inspekcji ochrony środowiska, wydziałach środowiskowych starostw powiatowych, urzędów miast i gmin i urzędów marszałkowskich, funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
 
Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia 
Opisy studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalności: 
Inżynieria Środowiska - II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich: 
Inżynieria Środowiska - II stopień (EKK)

Plan studiów stacjonarnych na specjalności Inżynieria Wodna II stopnia (specj. IW)
Program kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia (specj. IW)

Program kształcenia przewidywany w ramach bloku przedmiotów specjalizujących na specjalności Inżynieria Wodna: sylabusy przedmiotów specjalizujących.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności