Projekt ENVIREE zakwalifikowany do finansowania

Drukuj

Projekt ENVIREE ENVIronmentally friendly and efficient methods for extraction of Rare Earth Elements from secondary sources (Przyjazne dla środowiska i efektywne metody pozyskiwania metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych),  którego jednym z partnerów konsorcjum  jest AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, został zakwalifikowany do finansowania w konkursie:  2nd ERA-MIN Joint Call  Sustainable Supply of Raw Materials in Europe 2014. Partnerem konkursu jest NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze szczególnym uwzględnieniem Sc (skandu), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych. W projekcie jako źródła wtórne metali ziem rzadkich zostaną uwzględnione między innymi: 
1) odpady z wydobycia i przeróbki rud cynku i ołowiu;
2) odpady z wydobycia i przeróbki rud miedzi;
3) odpady z przeróbki rud fosforanów (fosfogipsy);
4) odpady z przeróbki rud boksytów (czerwony szlam);
5) odpady wydobywcze z innego rodzaju górnictwa, potencjalnie bogate w metale ziem rzadkich.

W projekcie zostaną opracowane innowacyjne procesy wymywania oraz selektywne i efektywne metody separacji metali ziem rzadkich (procesy hydrometalurgiczne).  Najbardziej obiecujące procesy wymywania i separacji będą rozwinięte do skali technicznej. W celu zapewnienia holistycznych metod pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów wydobywczych zostanie przeprowadzona Analiza Cyklu Życia LCA (zadanie AGH), Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko SEA (zadanie AGH), ocena efektywności energetycznej i wykonalności ekonomicznej procesów opracowanych w projekcie, a także zostaną zaproponowane wytyczne nowych technik rekultywacji terenów hałd odpadów wydobywczych (zadanie AGH).


Oficjalna strona internetowa projektu będzie dostępna pod adresem:
www.enviree.eu

Koordynator projektu:
http://www.chalmers.se/en/departments/chem/Pages/startpage.aspx

Konkurs ERA-MIN:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-min/