Kierunki badań

Jednym z podstawowych kierunków działalności naukowo-badawczej Wydziału, kontynuowanym od początku jego istnienia i mającym wszelkie cechy szkoły naukowej, jest dziedzina badań związana z prognozowaniem i oceną wpływów eksploatacji górniczej na górotwór, powierzchnię terenu oraz obiekty budowlane i inżynierskie.

Wydział jest jedynym w kraju i jednym z nielicznych na świecie rozwijającym badania z zakresu geodezji górniczej, a także jest inicjatorem wdrożeń nowych technik pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod informatycznych.

Rozwijane są także prace w zakresie geodezji satelitarnej i technik GPS (Global Positioning System), dotyczące zwłaszcza wykorzystania geodezyjnych obserwacji satelitarnych do rozwiązywania problemów występujących podczas realizacji inwestycji oraz w ocenie ruchów technogennych jak i geodynamicznych.

Patrząc w przyszłość, na Wydziale nie zapomina się także o początkach geodezji, jakimi były pomiary związane z katastrem nieruchomości. Cały czas prowadzone są badania związane z ewidencją gruntów oraz szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami.

Światowy poziom osiągnęły badania w zakresie fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji, poświęcone technikom dostarczania informacji o terenie dla potrzeb budowy systemów informacji geograficznej (GIS). Szczególnie ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb inżynierii i ochrony środowiska.

Od kilkudziesięciu lat na Wydziale rozwijana jest również problematyka kształtowania i ochrony środowiska. Wydział nasz był jednym z prekursorów tej dyscypliny naukowej w kraju, osiągając także renomę światową. Rozwijanie tej problematyki we współpracy zarówno z pozostałymi dyscyplinami naszego Wydziału jak i innymi Wydziałami AGH, daje mocne podstawy do stwierdzenia, że powstała w tym zakresie szkoła naukowa o znaczeniu międzynarodowym. W szczególności rozwinięto badania nad stanem zanieczyszczeń okręgów przemysłowych i aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów eksploatacji górniczej.

Prace badawcze naszego wydziału finansowane są z: grantów europejskich programów ramowych, funduszy przyznawanych na badania własne i statutowe oraz grantów Narodowego Centrum Nauki.

 

 Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności