WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Dokumenty do pobraniaUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365)

Uwaga: link prowadzi do Internetowego Systemu Aktów Prawnych - najlepiej pobierać tekst ujednolicony Ustawy

Statut Akademii Górniczo-Hutniczej

Regulamin Studiów z 1 października 2012 r.Wzory podań dla Studentów:
Podanie o reaktywację
Podanie o reaktywację przed obroną pracy dyplomowej
Podanie o zgodę na przeniesienie

Podanie o wpis z deficytem
Podanie o wpis normalny po urlopie (z deficytem 0)
Podanie o urlop

Formularz zgłoszenia zapisu do grupy - przedmioty niezaliczone z powodu niezadowalających wyników w nauce / różnice programowe

Podanie o przepisanie ocen (w przypadku przedmiotów powtarzanych)
Podanie o uznanie przedmiotu zaliczonego na innym toku studiów

Podanie o zwolnienie z opłaty/rozłożenie na raty

Pomoc materialna:
Wzory dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy socjalnej można pobrać ze strony sprawy socjalne.

Praktyka zawodowa:
Wzory dokumentów związanych z praktyką zawodową dla Studentów GiK można pobrać ze strony praktyka zawodowa.

Praca inżynierska:
Strona tytułowa projektu inżynierskiego (druk strony tytułowej - dwustronny, oświadczenie na odwrocie)
Ocena pracy dyplomowej inżynierskiej (formularz dla Opiekuna pracy)
Ocena pracy dyplomowej inżynierskiej i jej prezentacji (formularz dla Recenzenta pracy)

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia pracy magisterskiej:
Strona tytułowa pracy magisterskiej (druk strony tytułowej - dwustronny, oświadczenie na odwrocie)
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim

Karta odejścia WGGiIŚ

Wzory dokumentów dla Kandydatów na Studia Doktoranckie:
Karta kwalifikacyjna
Kwestionariusz osobowy

Wzory dokumentów dla Doktorantów:
Regulamin Studiów Doktoranckich w AGH
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH z późn. zm.
Zasady wydawania doktorantom AGH ELD
Regulamin udostępniania miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH
Wniosek o miejsce w domu studenckim
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Wniosek o stypendium ministra dla doktorantów

Praca doktorska:
Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich
Załącznik nr 1 - Opis rozprawy
Załącznik nr 2 - Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej oraz dokumentów towarzyszących
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia

Zarządzenie Nr 29/2009 zmieniające Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej

Dzienniki pomiarowe:
Dziennik pomiarów niwelacyjnych
Dziennik pomiaru kątów
Formularz opisu topograficznego
Formularz szkicu
Formularz wyrównania ciągu poligonowego


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic