POWER 3.5 - rozliczenie stażu

W terminie do 7 dni  (liczone od daty zakończenia stażu określonej w umowie trójstronnej o staż) do Wydziałowego Biura Projektu (Budynek C-4, w pokoju 117 lub 119) należy dostarczyć:

 1. Uzupełniony i podpisany dziennik stażu (wzór na stronie, powinna znaleźć się tam inf. o szkoleniu BHP)
 2. Zaświadczenie o odbyciu stażu (wzór na stronie)
 3. Kserokopię zaświadczenia lekarskiego (jeśli nie została dostarczona wcześniej)

Po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów można starać się o rozliczenie kosztów zakwaterowania, badań lekarskich oraz dojazdów. Dokumenty zgodnie z umową trójstronną należy dostarczyć wciągu 7 dni od zakończenia stażu do Wydziałowego Biura Projektu.


 ROZLICZENIE KOSZTÓW STAŻU:

I.  Rozliczenie badań lekarskich:

W ramach badań lekarskich refundowana jest kwota w wysokości 100 zł. W terminie do 7 od zakończenia stażu  należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zwrot kosztów badań lekarskich
 2. Rachunek otrzymany od ZOZ „medycyny pracy”


 II Rozliczenie zakwaterowania (nie dotyczy osób korzystających z akademika)

 W terminie do 7 od zakończenia stażu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zwrot kosztów zakwaterowania - w podaniu o zwrot najlepiej krótko uzasadnić wybór, np. że odległość miedzy miejscem stałego zamieszkania, a miejscem odbywania stażu wynosi ... km. Wybór oferty najmu pokoju na ul. ..... uzasadniam niewielką odległością od firmy... i np. odmowami najmu innych lokali na tak krótki czas albo wyższymi cenami za wynajem. Należy podać numer konta, na które mają być zwrócone środki, okres odbywania stażu, kwotę o którą wnioskujecie.
 1. rozeznanie rynku, co najmniej 3 oferty. Mogą być to wydruki ofert z OLX (ważne by to były podobne lokalizacje). Lub wysłać e-mail 3 zapytania ofertowe i uzyskane odp.
 1. Kopię podpisanej umowy najmu mieszkania
 1. Potwierdzenie transakcji, - potwierdzenie wykonania przelewu,
 1. Fakturę lub rachunek -jeśli wynajmujący wystawia takie dokumenty. Jeśli wynajmujący pokój nie wystawia rachunku lub faktury to w podaniu o zwrot środków student powinien napisać, że wynajmujący nie wystawia takich dokumentów.

 

III.  Rozliczenie zakwaterowania (dotyczy osób korzystających z akademika)

Rozliczenie na podstawie listy osób, które zgłosiły, ze będą korzystać z akademika bezpośrednio między akademikiem, a Kwesturą. Studenta obowiązuje rozliczenie stażu. 


 IV. Rozliczenie kosztów dojazdu

Zwracana będzie kwota w maksymalnej wysokości 40 zł. W terminie do 7 od zakończenia stażu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zwrot kosztów dojazdu
 2. Bilet za który chce się uzyskać zwrot
 3. Faktura lub rachunek jeśli są wystawione

 Uwaga !!! – jeśli osoba rozlicza wszystkie 3 pozycje muszą być napisane 3 oddzielne pisma o zwrot ! Pisma z prośbą o zwrot środków za poniesione wydatki związane ze stażem powinny być kierowane do Kwestury AGH. Data na podaniu powinna być datą po ukończeniu stażu czyli np. jeśli staż kończy się 31.08 to pismo o zwrot powinno być z datą najwcześniej 1.09.
12/07/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
W terminie do 7 dni  (liczone od daty zakończenia stażu określonej w umowie trójstronnej o staż) do Wydziałowego Biura Projektu (Budynek C-4, w pokoju 117 lub 119) należy dostarczyć: Uzupełniony i podpisany dziennik stażu (wzór na stronie, powinna znaleźć się tam inf. o szkoleniu BHP) Zaświadczenie o odbyciu stażu (wzór na stronie) Kserokopię...
05/06/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji §1 pkt. 7: Student/ka zakwalifikowany/a do udziału w Stażu musi najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu wypełnić i złożyć osobiście w Wydziałowym Biurze Projektu następujące dokumenty: podpisaną przez siebie oraz Pracodawcę Umowę trójstronną o staż / Umowę trójstronną o staż UMK i ARUP, Indywidualny Program Stażu, Oświadczenie...
05/06/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Zgodnie z §6 Regulaminu odbywania staży:   W ciągu 7 dni od zakończenia Stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Wydziałowym Biurze Projektu: pisemnego sprawozdania obejmującego opis prac zrealizowanych podczas stażu oraz opis uzyskanych kompetencji zawodowych w formie Dziennika stażu, zaświadczenia o odbyciu stażu, podpisanego przez osobę reprezentującą Pracodawcę u którego Staż się odbywał. Obowiązkiem...
30/05/2019, 08:29 / dr inż. Mateusz Rzeszutek
Z uwagi na dużą liczbę wolnych miejsc, termin rekrutacji programów stażowych dla studentów Inżynierii Środowiska studiów II stopnia (semestr I) został wydłużony. Zgłoszeń można dokonywać do 04.06.2019 r (godz. 14:00). poprzez złożenie wypełnionych formularzy (1, 2 i 3) w pokoju 117 lub 119 w budynku C4 (WGGiIŚ).  Regulaminy oraz formularze zostały...
16/05/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na staże w ramach Programu POWER 3.5 zadanie 3 Programy stażowe.Regulamin odbywania stażyRegulamin rekrutacjiDokumenty rekrutacyjne:Formularz rekrutacjiOświadczenie o niepełnosprawnościOświadczenie o braku powiązań osobowych z pracodawcą Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku 20.05. do 27.05.2019 r. poprzez złożenie wypełnionych formularzy (1, 2 i 3) w pokoju 117 lub 119. ...
10/05/2019, 08:29 / mgr inż. Olga Sopata
Programy stażoweProgramy stażowe dedykowane są dla studentów II stopnia, I roku studiów. Staże będę realizowane w następujących miejscach:  - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Środowiska, Zespół Ochrony Powietrza); - Urząd Miasta Krakowa (Wydział Ds. Jakości Powietrza i Wydział Gospodarki Komunalnej); - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Dyspozytornia Główna, Wydział Zaplecza...


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności