31 stycznia 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Telegi: Panią Prof. dr hab. inż. Sabinę Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Panią Dr hab. inż. Adriannę Czarnecką z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metodyka oceny ładu przestrzennego miast z wykorzystaniem GIS” można się już zapoznać:

opinia dr hab. inż. Adrianny Czarneckiej.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Wojciech Przegoni, prof. n. UR z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Promotorem pomocniczym jest Pani Dr hab. inż. Agnieszka Bieda. 


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności