28 marca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. 

Pan mgr inż. Michał Preisner otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych" odbyła się 7 marca 2019 roku.

Promotorem pracy była Pani prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Zbigniew Kowalewski.

Pan mgr inż. Paweł Tysiąc otrzymał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria, teledetekcja i geoinformatyka. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian strefy brzegowej w szczególności klifówodbyła się 21 marca 2019 roku.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PGd z Politechniki Gdańskiej, natomiast promotorem pomocniczym był dr inż. Rafał Ossowski z tej samej Uczelni. 

Gratulujemy!


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności