WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

57 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego - sekcja "Geomatyki i Geoinformatyki"

8 grudnia w Krakowie w ramach 57 Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, po raz szósty odbyła się samodzielna Sesja VII Sekcji „Geomatyki i Geoinformatyki” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „KNGK Geoinformatyka”. Uczestnicy sesji wygłosili 11 referatów.
W tym roku obrady sekcji otworzył Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, który zachęcił studentów do zajmowania się informatyką w ramach prac w kole naukowym. Następnie dalej sesję poprowadziła inż. Marta Rusek. Członkowie koła KNGK i GeosInformatyka wygłosili łącznie 7 referatów, z których Jury wybrało trzy najlepsze. Ponadto w ramach sesji dodatkowo 4 studentów wygłosiło referaty poza konkursem. Było to dwoje studentów z Rosji z Sankt Petersburga, jedna studentka z Uniwersytetu Rolniczego i jedna z Politechniki Krakowskiej.
Jury Sesji pierwsze miejsce przyznało Katarzynie Adamek, studentce IV roku Inżynierii Środowiska WGGiOŚ, która zaprezentowała referat pod tytułem „Algorytm automatycznego wyznaczania tras przejścia terenów górskich”. Przedstawiła w nim zautomatyzowany algorytm w postaci wtyczki dla platformy ArcGIS, który przy użyciu metod analiz przestrzennych, wyszukuje nową ścieżkę niezależną od istniejących szlaków, według parametrów ustalonych przez użytkownika. Algorytm uwzględnia również nachylenie stoku tak aby podejście nie było zbyt strome. Istotną innowacyjnością tego rozwiązania jest wykorzystywanie przez wtyczkę danych z satelity Sentinel. Warto podkreślić że algorytm został zweryfikowany osobiście przez autorkę projektu dla kilku różnych konfiguracji w okolicach Gorczańskiego Parku Narodowego.
Drugie miejsce przypadło Agnieszce Ochałek za referat pt. „Modelowanie i analiza integrowanych danych batymetrycznych i geodezyjnych w celu inwentaryzacji wodnych zbiorników poeksploatacyjnych”. W swoim referacie przedstawiła proces pozyskiwania danych batymetrycznych i budowy numerycznych modeli oraz przeprowadziła analizę dokładności na podstawie uzyskanych danych. Pomiary zostały wykonane na dwóch zrekultywowanych akwenach: Jeziora Dwudniaki w Wierzchosławicach oraz zalanego kamieniołomu w Zabierzowie. Projekt zrealizowano ze środków grantu Rektora AGH.
Trzecie miejsce zajęła Alicja Tama za wygłoszenie referatu pt. „Analiza porównawcza modeli 3D wykonanych różnymi technologiami na przykładzie ołtarza świątyni Wang w Karpaczu”. Autorka zaprezentowała nowoczesne technologie pozyskiwania danych dla BIM i porównała dane pochodzące z chmury zdjęć opracowanej w dwóch różnych programach – AgiSoft i ContextCapture. Otrzymany trójwymiarowy model wykorzystany zostanie później w modelowaniu tego obiektu.
Jury konkursu oceniło również referaty gości spoza AGH i wśród czterech zaprezentowanych referatów wyróżniło jeden z nich autorstwa Klaudii Dybaś pod tytułem „Zróżnicowanie wysokości zabudowy Krakowa na podstawie danych z OpenStreetMap”.
W tym roku przewodnictwo w Jury objął dr hab. inż. Krystian Kozioł, pracownik Katedry Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, sekretarzem został mgr inż. Dawid Mrocheń, doktorant WGGiIŚ. Pozostali członkowie to: mgr inż. Mateusz Sawczak, pracownik Wydziału Środowiska Gminy Kraków, specjalista ds. GIS, dr inż. Paweł Sopata oraz dr inż. Kamil Maciuk. Niniejszym chcielibyśmy serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i udział w konferencji.
Wieczorem, podczas uroczystego zakończenia 57 Konferencji Kół Naukowych, wszyscy laureaci poszczególnych sekcji otrzymali okolicznościowe dyplomy z rąk dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marka Cały, a laureaci 1 miejsc dodatkowo zaproszenie na Biesiadę Piwną.


Hanna Helczyk, sekretarz KNGK
dr inż. Artur KrawczykRedakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic