WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Pracownicy samodzielni

Pracownicy samodzielni Wydziału GGiIŚ

Piotr BANASIK

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1989 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1999 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja wyższa, satelitarna, kartografia.
Anna BARAŃSKA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku Matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. W 2003 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest autorem publikacji z zakresu zastosowania metod statystycznych w analizie danych oraz modelowania matematycznego wartości nieruchomości. W 2011 na WGGiIŚ uzyskała stopień doktora habilitowanego.
Antoni BARBACKI

dr hab. inż., prof. uczelni

  Tomasz BERGIER

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ, gdzie również obronił pracę doktorską w 2002 r. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: technologie oczyszczania wody i ścieków. Jego naukowe zainteresowania to inżynieria ekologiczna, a szczególnie zastosowanie zielonej infrastruktury w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej oraz zarządzaniu zlewniowym.
Agnieszka BIEDA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku geodezja i kartografia na WGGiIŚ AGH z 2007 roku. Pracę doktorską obroniła także na WGGiIŚ AGH w 2011 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 2019 roku. Strona personalna.
  Małgorzata BUŚKO

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej AGH, specjalność geodezja inżynieryjno-gospodarcza. Na WGGiIŚ AGH uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2018 r. na uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności gospodarka nieruchomościami i kataster.
Jarosław BYDŁOSZ

dr hab. inż., prof. uczelni

Pracę doktorską obronił w 1997 roku, a w 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z katastrem, standaryzacją oraz systemami informacji geograficznej. Ostatnie badania dotyczą katastru trójwymiarowego oraz aspektów opracowania i wykorzystania normy ISO 19152 „Katastralny Model Administrowania Terenem”. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz aktywnym uczestnikiem prac zespołu roboczego do spraw katastru 3D połączonych komisji 3 i 7 Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG.
  Marcin CHODAK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze w roku 2003. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013, w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność rekultywacja i ochrona gleb. Zainteresowania naukowe: rekultywacja terenów poprzemysłowych, inżynieria ekologiczna, ekologia gleb.
  Piotr CICHOCIŃSKI

dr hab. inż., prof. uczelni

W Katedrze Informacji o Terenie (obecnie Geomatyki) pracuje od 1993 roku. W roku 2000 obronił pracę doktorską i otrzymał stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. W 2012 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania mu stopnia doktora habilitowanego.
Paweł ĆWIĄKAŁA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH (2005), gdzie również obronił pracę doktorską w 2011 r. W 2020 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zastosowaniu nowoczesnych narzędzi pomiarowych w geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Strona personalna.
  Karol FIREK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku budownictwo ukończonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od roku 1997 pracuje na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, gdzie w roku 2005 obronił pracę doktorską, a w roku 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności: budownictwo na terenach górniczych.
Stanisław GRUSZCZYŃSKI

prof. dr hab. inż.

W grudniu 1987 roku obronił pracę doktorską. W 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2010 roku. Dziekan WGGiIŚ bieżącej kadencji.
  Katarzyna GRZESIK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH, gdzie również obroniła pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2018, w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: gospodarka odpadami. Zainteresowania naukowe: zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarczymi, środowiskowa analiza cyklu życia (LCA) produktów i procesów, zastosowanie metodyki analizy cyklu życia do oceny systemów gospodarki odpadami. Strona personalna.
  Paweł HANUS

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora uzyskał w roku 2006. Od 6 marca 2014 doktor habilitowany, a od 1 października 2016 profesor nadzwyczajny AGH. W sowich badaniach zajmuje się katastrem i gospodarką nieruchomościami. Od 1 września 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia na Wydziale GGiIŚ.
Beata HEJMANOWSKA

prof. dr hab. inż.

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.  Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r., a w 2006 r. obroniła pracę habilitacyjną. 9 lutego 2017 r. otrzymała tytuł profesora. Była Prodziekanem ds. Rozwoju oraz Prodziekanem ds. nauki, współpracy i rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto  była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym Clausthal w Niemczech oraz ekspertem w zakresie geomatyki w Joint Research Center we Włoszech oraz w Ministerstwie Rolnictwa w Ankarze w Turcji. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji i Komisji Geoinformatyki przy Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w fotogrametrii, teledetekcji i GIS. 
Strona Personalna.
Ryszard HEJMANOWSKI

prof. dr hab. inż.

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora uzyskał w 1993 roku na TU Clausthal w Clausthal - Zellerfeld/Niemcy. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2004 roku. W latach 2008-2012 Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Nominację profesorską odebrał w 2015 roku. Strona Personalna.
  Wojciech JAŚKOWSKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora otrzymał w 1998 roku w zakresie geodezji i kartografii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych geodezyjne pomiary telemetryczne. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.
  Marek KOPACZ

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Pracę doktorską obronił w 2002 roku, a 10 lat później po obronie rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska. W latach 1997-2018 pracował naukowo w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych (późniejszy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy). Od marca 2018 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale GGiIŚ AGH.
  Krystian KOZIOŁ

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 roku. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: kartografia i geoinformatyka.

  Robert KRZYŻEK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, a w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia w specjalności geodezyjne pomiary szczegółowe, technologie satelitarne.
  Jacek KUDRYS

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1994 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2004 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja wyższa, satelitarna.
Anita KWARTNIK-PRUC

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka WGGiIŚ AGH. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2015 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: gospodarka nieruchomościami i kataster.

Grzegorz LENDA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W 2005 roku obronił pracę doktorską, a w 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
  Marcin LIGAS

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie ukończył w 2002 roku. W 2006 roku na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność: geodezja wyższa) uzyskał w 2017 roku.
Tomasz LIPECKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku w zakresie geodezji i kartografii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności: geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych oraz metrologia górnicza. Prodziekan Wydziału ds. studenckich i kształcenia stacjonarnego w kadencji 2012-16.
  Agnieszka MALINOWSKA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka WGGiIŚ AGH specjalności Górnictwo i Geologia. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dyscyplinie geodezja i kartografia. W 2016 roku na WGGiIŚ uzyskała stopień doktora habilitowanego. Strona personalna.
Urszula MARMOL

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia, WGGiIŚ AGH, gdzie również obroniła pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2018, w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: fotogrametria i teledetekcja.
  Sławomir MIKRUT

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia magisterkie, w zakresie dwóch specjalności (Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa oraz Fotogrametria i Teledetekcja), ukończył na WGGiIŚ w 1997 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003 roku. W 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. Strona personalna.
Elena NEVEROVA-DZIOPAK

prof. dr hab. inż.

Pracę doktorską obroniła w 1989 r., stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2004. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2015 roku. Kierownik Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.
Zygmunt NIEDOJADŁO

dr hab. inż., prof. uczelni

W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.
  Łukasz ORTYL

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2007 roku obronił pracę doktorską, a w 2020 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
Rajmund ORUBA

dr hab. inż.

W 1994 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.
Tomasz OWERKO

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2009 roku obronił pracę doktorską, a w 2017 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa.
Piotr PARZYCH

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia magisterskie ukończył w 1995 roku na WGGiIŚ. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
Edward PREWEDA

dr hab. inż., prof. uczelni

Studia magisterskie ukończył w 1990 roku na WGGiIŚ. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1995. Stopień doktora habilitowanego w roku 2002. Strona personalna.
Krystian PYKA

prof. dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej AGH na którym obronił prace doktorska w 1986 r. W latach 1999-2004 pełnił funkcje geodety województwa małopolskiego. We wrześniu 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2015 roku. Były Kierownik Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska. Strona personalna.
Janusz RUSEK

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku budownictwo ukończonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność: teoria konstrukcji inżynierskich. Od roku 2005 pracuje na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, gdzie w roku 2010 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w roku 2018 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności budownictwo na terenach górniczych.
  Bogdan SKORUPA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH w Krakowie. W 2003 roku obronił pracę doktorską, a w 2016 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja satelitarna.
  Tomasz STOCH

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent WGGiIŚ AGH. Ukończył studia na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności geodezja górnicza  w roku 1997. Stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2005 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego zatwierdziła w roku 2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.
Michał STRACH

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia WGGiIŚ AGH. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 roku. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Od 2015 roku pełni funkcje kierownika Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.
Zbigniew SZCZERBOWSKI

dr hab. inż., prof. uczelni

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.
  Anna TREMBECKA

dr hab. inż., prof. uczelni

Absolwentka WGGiIŚ AGH. W 2000 roku obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
Aleksander WODYŃSKI

prof. dr hab. inż.

W 1980 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PK. W 1992 roku obronił rozprawę habilitacyjną na WGGiIŚ AGH. Tytuł naukowy profesora uzyskał we wrześniu 2009. Kierownik Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa do 2015 roku.
Agnieszka WŁODYKA-BERGIER

dr hab. inż., prof. AGH

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w 2016 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: technologia oczyszczania wody i ścieków. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z dezynfekcją wody (potencjał tworzenia produktów ubocznych dezynfekcji, wpływ jednostkowych procesów uzdatniania wody na jej stabilność mikrobiologiczną). Ostatnie badania skupiają się na optymalizacji technologii uzdatniania wody basenowej.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic